ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób wzywania do poboru, dokumenty, jakie poborowi powinni przedstawić przy poborze, wzór wpisu w wojskowym dokumencie osobistym i w ewidencji wojskowej w przypadku udzielenia odroczenia zasadniczej służby wojskowej, sposób przygotowania i przeprowadzenia poboru oraz czynności wojewodów, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) i wojskowych komendantów uzupełnień w tym zakresie.

§ 2. 1. Wojewodowie wzywają do stawienia się do poboru osoby podlegające temu obowiązkowi za pomocą obwieszczeń o poborze.

2. W obwieszczeniu o poborze zamieszcza się:

1) podstawę prawną przeprowadzenia poboru;

2) kategorie osób podlegających obowiązkowi stawienia się do poboru;

3) miejsce i termin stawienia się do poboru;

4) dokumenty i fotografie, które powinny być przedstawione przez poborowych właściwym komisjom oraz dla potrzeb ewidencji wojskowej;

5) pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku stawienia się do poboru w razie zmiany miejsca zamieszkania;

6) informację o środkach egzekucji administracyjnej i sankcjach karnych za niedopełnienie obowiązku stawienia się do poboru lub nieprzedstawienia odpowiednich dokumentów oraz odmowę poddania się badaniom lekarskim.

3. Pobór ogłasza się nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Obwieszczenie o poborze wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych.

§ 3. 1. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają poborowych do stawienia się do poboru również za pomocą wezwań imiennych.

2. Wzór wezwania imiennego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wezwanie imienne do poboru należy doręczyć poborowemu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do poboru.

4. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego, podlegającego stawiennictwu do poboru, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu o poborze.

§ 4. Spełnienie obowiązku stawienia się do poboru oznacza zgłoszenie się poborowego w określonym terminie i miejscu przed powiatową komisja lekarską i powiatową komisją poborową.

§ 5. 1. Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, jest obowiązany zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany stawić się do poboru, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

2. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do poboru.

3. Poborowi, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, mogą spełnić obowiązek stawienia się do poboru za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tego poborowego.

§ 6. 1. Poborowy zgłaszający się do poboru:

1) po raz pierwszy – przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:

a) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do poboru,

c) w przypadku małoletniego ochotnika – oświadczenie rodziców (opiekunów) o niezgłaszaniu sprzeciwu co do odbycia przez niego służby wojskowej;

2) przed komisję lekarską kolejny raz – przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od poprzedniego poboru;

3) przed powiatową komisję poborową – przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do poborowych, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy.

§ 7. Dla potrzeb ewidencji wojskowej poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia:

1) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

2) dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki;

3) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

§ 8. 1. Pobór przeprowadza się według wojewódzkiego planu poboru, ustalonego przez wojewodę przy współudziale szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego na podstawie pisemnych wniosków wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) oraz wojskowych komendantów uzupełnień.

2. Wnioski wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) dotyczą liczby poborowych podlegających wezwaniu przed powiatową komisję lekarską, a wnioski wojskowych komendantów uzupełnień dotyczą liczby poborowych, którzy stawali już do poboru i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej lub o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, są przekazywane wojewodzie za pośrednictwem starostów (prezydentów miast na prawach powiatu).

4. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje terminarz zgłaszania się poborowych z poszczególnych gmin województwa do powiatowych komisji lekarskich, zakładający wezwanie co najmniej 30 i nie więcej niż 45 poborowych dziennie, oraz terminarz posiedzeń powiatowych komisji poborowych uzasadniony liczbą wniesionych spraw indywidualnych.

5. Wyciągi z wojewódzkiego planu poboru przesyła się starostom oraz burmistrzom (prezydentom miast) właściwym ze względu na siedziby powiatowych komisji lekarskich i powiatowych komisji poborowych, a także pozostałym burmistrzom (prezydentom miast) oraz wójtom.

§ 9. 1. Listę poborowych podlegających obowiązkowi stawienia się do poboru przed powiatową komisją lekarską sporządza w 2 egzemplarzach wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na podstawie rejestru przedpoborowych i wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej oraz imiennego wykazu poborowych, otrzymanego od wojskowego komendanta uzupełnień – z wykorzystaniem danych osobowych z ewidencji ludności.

2. Wzór listy poborowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Na listę poborowych nie wpisuje się poborowych, którzy w okresie pomiędzy ujęciem ich do rejestru przedpoborowych a wpisaniem ich na listę poborowych wymeldowali się z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

4. Wojskowy komendant uzupełnień przekazuje imienny wykaz poborowych podlegających wezwaniu do zgłoszenia się przed powiatową komisją lekarską wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) nie później niż na 14 dni przed ogłoszeniem poboru.

5. Listę poborowych sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia poboru. Jeden egzemplarz listy wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje powiatowej komisji lekarskiej nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem poboru.

6. Na listę poborowych nie wpisuje się poborowych, którzy już stawali do poboru, lecz obecnie nie zamieszkują na danym terenie. Wykaz poborowych niewpisanych na listę wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje wojskowemu komendantowi uzupełnień, podając przyczyny niewpisania.

7. Lista poborowych w czasie trwania poboru może być uzupełniona na podstawie dodatkowego imiennego wykazu poborowych, przekazanego jednorazowo przez wojskowego komendanta uzupełnień przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz właściwemu wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) nie później niż na 14 dni przed zakończeniem pracy powiatowej komisji lekarskiej.

8. Listę poborowych utrzymuje się w stanie aktualnym do czasu zakończenia pracy powiatowej komisji lekarskiej.

§ 10. Dane zawarte w wojewódzkim planie poboru, listach poborowych oraz księgach orzeczeń lekarskich są informacjami niejawnymi stanowiącymi tajemnicę służbową.

§ 11. 1. Wojskowy komendant uzupełnień przekazuje wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) imienny wykaz poborowych podlegających wezwaniu do stawienia się przed powiatową komisją poborową, którzy złożyli wnioski o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, nie później niż na 14 dni przed ogłoszeniem poboru.

2. Wnioski poborowych o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wojskowy komendant uzupełnień przekazuje do rozpatrzenia powiatowej komisji poborowej, a gdy komisja ta nie urzęduje – przekazuje je odpowiednio staroście albo burmistrzowi (prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na siedzibę tej komisji, w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

§ 12. 1. W czasie poboru wojskowy komendant uzupełnień lub osoba przez niego upoważniona wprowadza dane dotyczące poborowych do ewidencji wojskowej oraz wydaje poborowym książeczki wojskowe.

2. Prace związane z wprowadzeniem danych do ewidencji wojskowej i wypełnianiem książeczek wojskowych są wykonywane przy pomocy osób zatrudnionych do tych prac przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu).

§ 13. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta):

1) ustala przyczyny niezgłoszenia się poborowych i miejsce ich pobytu, a wyniki ustaleń przekazuje przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej lub powiatowej komisji poborowej;

2) wpisuje poborowych, którzy nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, do wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej; wykreślenie z wykazu następuje po stawieniu się poborowego do poboru albo po ukończeniu przez niego 24 lat życia;

3) przekazuje właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) imienne zestawienia poborowych, którzy nie stawili się do poboru do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyli 24 lata życia,

b) wykaz poborowych, którzy już stawali do poboru, lecz nie zgłosili się na wezwanie do powiatowej komisji lekarskiej lub powiatowej komisji poborowej w czasie przeprowadzanego poboru.

§ 14. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące zawiadamia w ciągu 3 dni wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o zgłoszeniu się poborowego po raz pierwszy do poboru.

2. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 15. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) współdziała z właściwymi komisjami powiatowymi w zakresie spełniania przez poborowych obowiązku, o którym mowa w § 4. W tym celu deleguje pracownika urzędu gminy (urzędu miasta), który pełni dyżur w lokalu komisji w dniach przewidzianych w wojewódzkim planie poboru dla tej gminy (miasta) i prowadzi niezbędną dokumentację gminną.

§ 16. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu), w szczególności przedstawia wojewodzie:

1) propozycję planu przeprowadzenia poboru na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu);

2) kandydatów do powołania w skład powiatowej komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej oraz do zastępczego pełnienia funkcji w tych komisjach;

3) wyniki wstępnych ustaleń co do możliwości oraz kosztów przeprowadzania badań specjalistycznych (w tym badań psychologicznych) lub obserwacji szpitalnej poborowych w zakładach opieki zdrowotnej położonych na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu).

§ 17. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu):

1) zapewnia lokal dla każdej powiatowej komisji lekarskiej oraz powiatowej komisji poborowej wraz z wyposażeniem oraz przedmioty niezbędne do pracy tych komisji, a także pomieszczenia wraz z wyposażeniem niezbędne przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej;

2) zatrudnia, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy zlecenia, nie więcej niż cztery osoby do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wypełnianiem książeczek wojskowych osób zgłaszających się do poboru oraz osobę do prowadzenia zajęć świetlicowych w lokalu komisji.

§ 18. Wojewoda zapewnia lokal dla wojewódzkiej komisji lekarskiej oraz wojewódzkiej komisji poborowej wraz z wyposażeniem oraz przedmioty niezbędne do pracy komisji.

§ 19. 1. Wojewoda zapewnia szkolenie osób wchodzących w skład komisji lekarskich i komisji poborowych, pracowników urzędów gmin i miast, prowadzących sprawy poboru, a także osób, o których mowa w § 17 pkt 2.

2. Szkolenie osób wymienionych w § 17 pkt 2, z zakresu przypisanych im obowiązków, prowadzi wojskowy komendant uzupełnień.

§ 20. Dokumentację poboru po jego zakończeniu przechowuje odpowiednio starosta, prezydent miasta albo burmistrz, właściwy ze względu na siedzibę komisji.

§ 21. 1. Ustala się wzór wpisu lub zamieszczenia danych w wojskowym dokumencie osobistym o odroczeniu zasadniczej służby wojskowej, udzielonego w trybie, o którym mowa w art. 42 ust. 1a ustawy, w brzmieniu: „Odroczono od dnia ............................... do dnia ...................................”.

2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, uwierzytelnia się okrągłą pieczęcią wojskowej komendy uzupełnień oraz podpisem upoważnionej osoby.

§ 22. Ustala się wzór wpisu lub zamieszczenia danych w ewidencji wojskowej o odroczeniu zasadniczejsłużby wojskowej, udzielonego w trybie, o którym mowa w art. 42 ust. 1a ustawy, w brzmieniu:


Data

Z tytułu

Na okres

Podpis


§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. (poz. 1592)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do służby wojskowej (Dz. U. Nr 97, poz. 878), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.