ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 listopada 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 5 lutego do dnia 30 kwietnia 2007 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1988 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1983—1987, którzy dotąd nie stawili się do poboru.

3. Do stawienia się do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

§ 2. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w roku 1987 i latach wcześniejszych, którzy:

1) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;

2) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 3. Do poboru wzywa się kobiety:

1) urodzone w latach 1979—1989 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku 2006/2007 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,

2) posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej

— o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660).

§ 4. Termin ogłoszenia poboru wyznacza się na dzień 19 stycznia 2007 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600).