ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2009 r. przeprowadzona zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1990 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 17 marca 2009 r.

§ 2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie, o którym mowa w § 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1985—1989, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 3. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się mężczyzn urodzonych w roku 1989 i latach wcześniejszych, którzy:

1) zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostali uznani, ze względu na stan zdrowia, za zdolnych do czynnej służby wojskowej i złożyli, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy.

§ 4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety:

1) urodzone w latach 1981—1990, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2008/2009 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,

2) posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej

— o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660).

§ 5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.