ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ I INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

Na podstawie art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zasady współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwanej dalej „Komisją”, z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, powinna być prowadzona na bieżąco w celu poprawy stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie państwowym i cywilnym oraz zapewnienia właściwej profilaktyki powypadkowej.

§ 2. 1. Współpraca Komisji z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych w trakcie prowadzenia badania wypadków lotniczych i poważnych incydentów lotniczych dotyczy:

1) prowadzenia wspólnych badań wypadków i poważnych incydentów lotniczych z udziałem załóg lub statków lotnictwa państwowego i cywilnego;

2) udzielania pomocy w zakresie wykonywania badań, ekspertyz oraz innej pomocy technicznej;

3) wzajemnej wymiany informacji dotyczącej zdarzeń lotniczych zaistniałych na statkach powietrznych eksploatowanych przez obie strony współpracy.

2. Przewodniczący Komisji wspólnie z przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych są odpowiedzialni za realizację przedsięwzięć wymienionych w ust. 1.

§ 3. Współpraca Komisji z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych w innych okolicznościach niż określone w § 2 ust. 1 polega w szczególności na:

1) wzajemnym powiadamianiu o zaistniałych wypadkach i poważnych incydentach lotniczych oraz wymianie informacji o ich przyczynach i zaleceniach profilaktycznych;

2) organizacji wspólnych szkoleń dla ekspertów obu Komisji w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych;

3) organizacji cyklicznych konsultacji w celu wymiany doświadczeń w zakresie badania zdarzeń lotniczych;

4) wymianie biuletynów i innych wydawnictw dotyczących wypadków i incydentów lotniczych;

5) organizacji szkoleń dla służb porządku publicznego, służb ratownictwa, prokuratury i Żandarmerii Wojskowej w zakresie zasad bezpieczeństwa i warunków podejmowania działań po zaistnieniu wypadku lotniczego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia – Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.