ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 7 lutego do dnia 29 kwietnia 2005 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1986 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1981–1985, którzy dotąd nie stawili się do poboru.

3. Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

4. Do poboru nie wzywa się mężczyzn, o których mowa w ust. 1, jeżeli stawali do poboru.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, mogą zgłosić się do poboru w trybie ochotniczym.

§ 2. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1977–1985, którzy:

1) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;

2) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 3. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1977–1985, którzy złożyli wnioski o odroczenie zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

§ 4. Do poboru wzywa się także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej urodzone w latach 1981–1987, które w roku szkolnym 2004/2005 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych.

§ 5. Termin ogłoszenia poboru wyznacza się na dzień 24 stycznia 2005 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).