ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1) I OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zasady i tryb przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego oraz zasady współpracy w tym przypadku państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z odpowiednimi służbami wojskowymi.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o państwowym organie zarządzania ruchem lotniczym, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” – Agencję Ruchu Lotniczego, zwaną dalej „ARL”.

§ 2. Z chwilą ogłoszenia stanu wyjątkowego ARL stosuje zasady przydzielania elementów przestrzeni powietrznej określone dla tego rodzaju stanu nadzwyczajnego.

§ 3. Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego i na czas wojny, funkcje zarządzania ruchem lotniczym są wykonywane przez ARL, jako element wojskowego systemu kontroli przestrzeni powietrznej, podporządkowaną Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

§ 4. Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej może ograniczać dostępność przestrzeni powietrznej dla lotnictwa cywilnego aż do całkowitego zakazu wykonywania lotów.

§ 5. Szczegółowe procedury przejmowania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w czasie wojny i w stanach, o których mowa w § 1 ust. 1, Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, określa w planie kontroli przestrzeni powietrznej.

§ 6. Współpraca ARL z wojskowymi służbami ruchu lotniczego i służbami systemu obrony powietrznej polega na:

1) wspólnych działaniach w ramach jednolitego systemu zarządzania ruchem lotniczym poprzez wykorzystanie w szczególności:

a) cywilno-wojskowego organu zarządzania przestrzenią powietrzną,

b) oddelegowanych do pełnienia służby w ARL wojskowych kontrolerów operacyjnego ruchu lotniczego;

2) wymianie informacji o sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej pomiędzy służbami systemu obrony powietrznej a ARL;

3) kontroli przestrzegania ograniczeń w polskiej przestrzeni powietrznej wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego lub stanu wojennego oraz na czas wojny;

4) zapewnieniu koniecznej swobody działania w polskiej przestrzeni powietrznej dla statków powietrznych państwowych i wykonujących zadania lotnictwa państwowego;

5) udziale w zapewnieniu służb ruchu lotniczego w obszarach, w których wprowadzono struktury przestrzeni powietrznej inne niż stosowane w czasie pokoju;

6) szkoleniu personelu cywilno-wojskowego jednolitego systemu zarządzania ruchem lotniczym w zakresie trybu przejścia do kontroli przestrzeni powietrznej w czasie wojny, stanu wojennego i stanu wyjątkowego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.