ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1) I OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz. U. Nr 15, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Centrum Operacji Powietrznych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizację współpracy i stanowienie jej zasad poza zakresem działań, o których mowa w § 3, mogą określać porozumienia zawierane pomiędzy państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym a Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienia te podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Dowódcę Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.