ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków 2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm. 3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) listę substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) listę substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) listę barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach, z podaniem ich ilości, zakresu i warunków stosowania, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) listę substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w kosmetykach, z podaniem ich ilości, zakresu i warunków stosowania, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) listę substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach, z podaniem ich ilości, zakresu i warunków stosowania, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Ustala się wzór znaku graficznego, wskazującego na umieszczenie informacji na dołączonej do kosmetyku ulotce, nalepce, taśmie lub kartce, określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Ustala się wzór znaku graficznego, który informuje, po jakim czasie od otwarcia opakowania kosmetyk może być stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika, określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 3. Kosmetyki:

1) zawierające substancje niespełniające wymagań określonych w Ip. 61-63 i Ip. 94 w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

2) niespełniające wymagań określonych w Ip. 35 w załączniku nr 4 do rozporządzenia

– nie mogą być sprzedawane lub nieodpłatnie przekazywane konsumentom po dniu 24 września 2005 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 4) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. (poz. 642)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża następujące dyrektywy Wspólnoty Europejskiej: Dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 262 z 27.09.1976, str. 169, z późn. zm.), Dyrektywę Rady 82/368/EWG z dnia 17 maja 1982 r. zmieniającą po raz drugi dyrektywę 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 167 z 15.06.1982, str. 1), Dyrektywę Rady 93/35/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. zmieniającą po raz szósty dyrektywę 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 151 z 23.06.1993, str. 32), Dyrektywę 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 066 z 11.03.2003, str. 26), Dyrektywę Komisji 82/147/EWG z dnia 11 lutego 1982 r. dostosowującą do postępu technicznego załącznik II do dyrektywy 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 063 z 06.03.1982, str. 26), Drugą dyrektywę Komisji 83/191/EWG z dnia 30 marca 1983 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE L 109 z 26.04.1983, str. 25), Trzecią dyrektywę Komisji 83/341/EWG z dnia 29 czerwca 1983 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III i V do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 188 z 13.07.1983, str. 15), Czwartą dyrektywę Komisji 83/496/EWG z dnia 22 września 1983 r. dostosowującą do postępu technicznego załącznik VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 275 z 08.10.1983, str. 31), Piątą dyrektywę 84/415/EWG Komisji z dnia 18 lipca 1984 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, IV, V i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 228 z 25.09.1984, str. 31), Szóstą dyrektywę Komisji 85/391/EWG z dnia 16 lipca 1985 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, IV, V i VI dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 224 z 22.08.1985, str. 40), Siódmą dyrektywę Komisji 86/179/EWG z dnia 28 lutego 1986 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 138 z 24.05.1986, str. 40), Ósmą dyrektywę Komisji 86/199/EWG z dnia 26 marca 1986 r. dostosowująca do postępu technicznego załączniki II, IV i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 149 z 03.06.1986, str. 38), Dziewiątą dyrektywę Komisji 87/137/EWG z dnia 2 lutego 1987 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, IV, V i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 056 z 26.02.1987, str. 20), Dziesiątą dyrektywę Komisji 88/233/EWG z dnia 2 marca 1988 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, IV i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 056 z 26.02.1987, str. 11), Jedenastą dyrektywę Komisji 89/174/EWG z dnia 21 lutego 1989 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, IV, V, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 064 z 08.03.1989, str. 10), Dwunastą dyrektywę Komisji 90/121/EWG z dnia 20 lutego 1990 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, IV, V i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących sie do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 071 z 17.03.1990, str. 40), Trzynastą dyrektywę Komisji 91/184/EWG z dnia 12 marca 1991 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, IV, V, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 091 z 12.04.1991, str. 23), Czternastą dyrektywę Komisji 92/8/EWG z dnia 18 lutego 1992 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki III, IV, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 070 z 17.03.1992, str. 23), Piętnastą dyrektywę Komisji 92/86/EWG z dnia 21 października 1992 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, IV, V, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 325 z 11.11.1992, str. 18), Szesnastą dyrektywę Komisji 93/47/EWG z dnia 22 czerwca 1993 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, V, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 293 z 13.08.1993, str. 24), Siedemnastą dyrektywę Komisji 94/32/WE z dnia 29 czerwca 1994 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, V, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 181 z 15.07.1994, str. 31), Osiemnastą dyrektywę Komisji 95/34/WE z dnia 10 lipca 1995 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 167 z 18.07.1995, str. 19), Dziewiętnastą dyrektywę Komisji 96/41/WE z dnia 25 czerwca 1996 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 198 z 08.08.1996, str. 36), Dwudziestą dyrektywę Komisji 97/1/WE z dnia 10 stycznia 1997 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 016 z 18.01.1997, str. 85), Dwudziestą pierwszą dyrektywę Komisji 97/45/WE z dnia 14 lipca 1997 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 196 z 24.07.1997, str. 77), Dwudziestą drugą dyrektywę Komisji 98/16/WE z dnia 5 marca 1998 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 077 z 14.03.1998, str. 44), Dwudziestą trzecią dyrektywę Komisji 98/62/WE z dnia 3 września 1998 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 253 z 15.09.1998, str. 20), Dwudziestą czwartą dyrektywę Komisji 2000/6/WE z dnia 29 lutego 2000 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 056 z 01.03.2000, str. 42), Dwudziestą piątą dyrektywę Komisji 2000/11/WE z dnia 10 marca 2000 r. dostosowującą do postępu technicznego załącznik II do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 065 z 14.03.2000. str. 22), Dwudziestą szóstą dyrektywę Komisji 2002/34/WE z dnia 15 kwietnia 2002 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 102 z 18.04.2002, str. 19), Dyrektywę Komisji 2003/1/WE z dnia 6 stycznia 2003 r. dostosowującą do postępu technicznego załącznik II do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 005 z 10.01.2003, str. 14), Dyrektywę Komisji 2003/16/WE z dnia 19 lutego 2003 r. dostosowującą do postępu technicznego załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 046 z 20.02.2003, str. 24), Dyrektywę Komisji 2003/80/WE z dnia 5 września 2003 r. ustanawiającą symbol określający trwałość produktów kosmetycznych w załączniku Vllla do dyrektywy Rady 76/768/EWG (Dz. Urz. WE I 224 z 06.09.2003, str. 27), Dyrektywę Komisji 2003/83/WE z dnia 24 września 2003 r. dostosowującą do postępu technicznego załączniki II, III i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (Dz. Urz. WE I 238 z 25.09.2004, str. 23), Dyrektywę Komisji 2004/87/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie wyrobów kosmetycznych w celu adaptacji załącznika III do tej dyrektywy do postępu technicznego (Dz. Urz. WE I 287 z 08.09.2004, str. 4), Dyrektywę Komisji 2004/88/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą wyrobów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika III do tej dyrektywy (Dz. Urz. WE I 287 z 08.09.2004, str. 5), Dyrektywę Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz. Urz. WE I 300 z 25.09.2004, str. 13).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 213, poz. 2158.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolnych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji (Dz. U. Nr 105, poz. 934 oraz z 2004 r. Nr 201, poz. 2064), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o kosmetykach (Dz. U. Nr 213, poz. 2158).