ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w rubryce drugiej a — termin czasowego zaprzestania działalności przez zakład (szpital) od dnia......do dnia.......;”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku każdego kolejnego czasowego zaprzestania działalności przez zakład (szpital) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.”;

2) w § 5:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w rubryce trzeciej a — termin czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia......do dnia.......;”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku każdego kolejnego czasowego zaprzestania działalności jednostki organizacyjnej zakładu (szpitala) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3a, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.”;

3) w § 6:

a) w ust. 1:

— po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w rubryce drugiej a — 7-znakowy identyfikator terytorialny komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż identyfikator terytorialny jednostki, w której ją utworzono;”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w rubryce trzeciej a — termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia.......do dnia......;”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku każdego kolejnego czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3a, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dla każdej księgi rejestrowej prowadzone są odrębne akta rejestrowe, na które składają się wnioski, decyzje, załączniki do wniosków oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.”;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wpis do rejestru polega na umieszczeniu za pomocą systemu teleinformatycznego RZOZ danych w elektronicznej bazie danych oraz ich prezentacji w postaci elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym w sieci Internet na witrynie internetowej wskazanej przez administratora centralnego.”;

6) w § 10 w ust. 2:

a) w pkt 3 dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) regulamin porządkowy zakładu.”,

b) uchyla się pkt 4;

7) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ rejestrowy rezygnuje z przyjmowania dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy przekazanie danych, o których mowa w ust. 2, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).”;

8) załączniki nr 1—3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zakład opieki zdrowotnej wpisany do rejestru w dniu wejścia w życie rozporządzenia przedłoży organowi rejestrowemu kopię regulaminu porządkowego, zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3 lit. h rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 4 i 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. (poz. 1424)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.