ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację i zakres działania Ośrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych, utworzonego i działającego, przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia ośrodka adaptacyjnego dla osób wymagających okresowej pomocy ze względów społecznych i medycznych.

§ 2. Ośrodkowi Readaptacyjnemu dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych nadaje się nazwę Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny, zwany dalej „Ośrodkiem”.

§ 3. Ośrodek jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, finansowanej z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4. Siedzibą Ośrodka jest Karczew.

§ 5. Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Do zadań Ośrodka należy:

1) działalność w zakresie zapobiegania oraz zwalczania HIV i AIDS;

2) działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych;

3) działalność w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;

4) działalność w zakresie rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych;

5) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności osobom uzależnionym od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych oraz żyjącym z HIV lub chorym na AIDS;

6) realizowanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 7. Ośrodek jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).