ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za:

1) krew,

2) poszczególne składniki krwi

– wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), których wysokość określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2004 r. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2004 r. (poz. 1666)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KREW PEŁNĄ I POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI KRWI1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za krew i preparaty krwiopochodne wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi (Dz. U. Nr 166, poz. 1267), które traci moc z dniem 13 lipca 2004 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 223, poz. 2215).