ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz. U. Nr 178, poz. 1321) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw zdrowia zawiadamia kierownika kontrolowanej jednostki o zamiarze wszczęcia kontroli.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) datę i miejsce wystawienia;

3) oznaczenie kontrolowanej jednostki;

4) wskazanie przedmiotu i zakresu kontroli;

5) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Rozpoczynając kontrolę, osoba przeprowadzająca kontrolę okazuje kierownikowi kontrolowanej jednostki lub osobie przez niego upoważnionej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z legitymacją służbową albo dowodem osobistym.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) datę i miejsce wystawienia;

4) imię i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej albo dowodu osobistego;

5) oznaczenie kontrolowanej jednostki;

6) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

8) pieczęć urzędową i podpis ministra właściwego do spraw zdrowia;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej jednostki.”;

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wglądu do wszystkich dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem i w zakresie kontroli, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4;”.

§ 2. Upoważnienia, o których mowa w § 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują moc.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654.