ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia lp. 51 otrzymuje brzmienie:

51. Pyridostigminum

TABELA

(PDF)

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) lp. 31 otrzymuje brzmienie:

31. Ciprofibratum

TABELA

(PDF)

b) lp. 43 otrzymuje brzmienie:

43. Diclofenacum

TABELA

(PDF)

c) lp. 47 otrzymuje brzmienie:

47. Estradiolum

TABELA

(PDF)

d) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

48. Estradiolum + Norethisteronum

TABELA

(PDF)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).