ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 139) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 79 otrzymuje brzmienie:

79. Cetirizinum

TABELA

(PDF)

2) lp. 92 otrzymuje brzmienie:

92. Ciprofibratum

TABELA

(PDF)

3) lp. 104 otrzymuje brzmienie:

104. Clozapinum

TABELA

(PDF)

4) lp. 117 otrzymuje brzmienie:

117. Desmopressinum

TABELA

(PDF)

5) lp. 120 otrzymuje brzmienie:

120. Diclofenacum

TABELA

(PDF)

6) lp. 128 otrzymuje brzmienie:

128. Donepezilum

TABELA

(PDF)

7) lp. 140 otrzymuje brzmienie:

140. Estradiolum

TABELA

(PDF)

8) lp. 144 otrzymuje brzmienie:

144 Estradiolum + Norethisteronum

TABELA

(PDF)

9) lp. 197 otrzymuje brzmienie:

197. Insulini cum zinco suspensio

TABELA

(PDF)

10) lp. 198 otrzymuje brzmienie:

198. Insulini injectio neutralis

TABELA

(PDF)

11) lp. 199 otrzymuje brzmienie:

199. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

TABELA

(PDF)

12) po lp. 201 dodaje się lp. 201A w brzmieniu:

201A. Insulinum aspartum

TABELA

(PDF)

13) lp. 202 otrzymuje brzmienie:

202. Insulinum isophanum

TABELA

(PDF)

14) lp. 218 otrzymuje brzmienie:

218. Lamotriginum

TABELA

(PDF)

15) lp. 255 otrzymuje brzmienie:

255. Moclobemidum

TABELA

(PDF)

16) lp. 262 otrzymuje brzmienie:

262. Naproxenum

TABELA

(PDF)

17) lp. 275 otrzymuje brzmienie:

275. Omeprazolum

TABELA

(PDF)

18) lp. 312 otrzymuje brzmienie:

312. Pyridostigminum

TABELA

(PDF)

19) lp. 353 otrzymuje brzmienie:

353. Timololum

TABELA

(PDF)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).