ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 2)

Na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w przypadku gdy pracownicy wykonują pracę w warunkach przekroczeń wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji na promieniowanie optyczne oraz w przypadku gdy w wyniku badań lekarskich stwierdzono u pracownika chorobę lub niekorzystne dla zdrowia skutki, które w opinii lekarza są wynikiem narażenia na promieniowanie optyczne w pracy, lekarz sprawujący opiekę zdrowotną:

a) zawiadamia pracowników o wynikach badań lekarskich oraz informuje, jakim badaniom lekarskim powinni się poddać po ustaniu narażenia na promieniowanie optyczne,

b) dokonuje okresowych analiz wyników kontroli zdrowia pracowników oraz informuje pracodawcę o wynikach tych analiz z uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej,”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części tabeli „I Czynniki fizyczne” lp. 7 otrzymuje brzmienie:


Lp. Czynnik szkodliwy lub uciążliwy Badania wstępne Badania okresowe Częstotliwość badań Ostatnie badanie okresowe Narządy (układy krytyczne) Uwagi
lekarskie pomocnicze lekarskie pomocnicze lekarskie pomocnicze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Promieniowanie optyczne (długość fali od 100 nm do 1 mm)
1. nadfioletowe (UV) ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dennatologiczne zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologiczne zależności od wskazań co 3 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologiczne w zależności od wskazań narząd wzroku; skóra u osób powyżej 50. roku życia narażonvch na promieniowanie optyczne powyżej 10 lat, badania okresowe powinny być przeprowadzane co 2 lata

2. podczerwone (IR)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewek w

zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewek w

zależności od wskazań

co 3 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewek w zależności od wskazań narząd wzroku; skóra

3. widzialne (światło)

ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówek w zależności od wskazań ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówek w zależności od wskazań co 3 lata ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówek w zależności od wskazań narząd wzroku

4. laserowe

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówek w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówek w zależności od wskazali co 3 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówek w zależności od wskazali narząd wzroku; skóra

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części tabeli „I Czynniki fizyczne” uchyla się lp. 8, 9 i 11.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz U Nr 216 poz 1607)

2)  Ninejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art 16 ust 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz Urz UE L 114 z 27 04 2006 str 38).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz U z 1998 r Nr 106 poz 668 i Nr 113 poz 717 z 1999 r Nr 99 poz 1152 z 2000 r Nr 19 poz 239 Nr 43 poz 489 Nr 107.poz 1127 i Nr 120 poz 1268 z 2001 r Nr11, poz 84 Nr 28,poz 301 Ńr52 poz 538 Ńr99 poz 1075 Nr 111 poz 1194 Nr 123 poz 1354 Nr 128 poz 1405 i Nr 154, poz. 1805 z 2002 r Nr 74 poź 676 Nr 135 póz 1146 Nr 196 poz 1660 Nr 199 poz 1673 i Nr 200 poz .1679 z 2003 r, Nr 166 póz 1608 i Nr 213 poz 2081 z 2004 r Nr 96,poz 959 Nr 99 poz 1001 Nr .120 poz 1252iNr.240 poz 2407, z 2005 r Nr 10 poz 71 Nr68 poz 610 Nr86 poz 732,iNM67 poz 1398 z 2006 r,Nr 104,poz 708 i 711 Nr 133 poz 935, Nr 217 poz 1587 i Nr 221 poz 1615 z 2007 r Nr 64 poz 426 ŃrWpoz 589 Nr 176 poz 1239 Nr 181 poz 1288 i Nr 225, poz 1672 z 2008 r Nr 93 poz 586 Nr 116 poz 740 Nr 223 poz 1460.i Nr 237 poź 1654 z 2009 r Nr 6 poz 33 Nr 56, poz. 458 Nr 58 poz 485 Nr 98 póz 817 Nr 99 póz 825 Nr 115 poz 958 Nr 157 poz,1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010r,Nr105, poz. 655,Nr135 poz 912,Nr182 poz 1228iNr224 poz 1459