ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. Krwią rzadkiej grupy jest krew, na której składnikach nie występują antygeny stwierdzane u więcej niż 95% populacji ludzkiej, z układów grupowych: ABO, Rh, Kell, Kidd, Duffy, MNS, LW, Gerbich, P, Lewis, Lutheran, I, Diego, Yt, Xg, Scianna, Dombrock, Colton, Chido/Rodgers, Cromer, Knops, Indian, HLA, HPA, NA, oraz brak jest antygenów Vel, Lan i Sda.

§ 2. Zabieg uodpornienia dawcy lub inne zabiegi przed pobraniem krwi wykonuje się w celu uzyskania:

1) surowic diagnostycznych służących do oznaczania antygenu D z układu Rh;

2) osocza w celu wytworzenia leczniczych produktów krwiopochodnych, takich jak w szczególności immunoglobuliny anty-RhD i anty-HBs.

§ 3. Dawcom krwi rzadkich grup, o których mowa w § 1, przysługuje ekwiwalent pieniężny w następującej wysokości:

1) za 1 litr pobranej krwi – 130 zł;

2) za 1 litr pobranego osocza – 170 zł;

3) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł.

§ 4. Dawcom, którzy zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom przed pobraniem krwi w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza, o których mowa w § 2, przysługuje ekwiwalent pieniężny w następującej wysokości:

1) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł;

2) za 1 litr osocza pobranego od dawców poddanych zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom — 350 zł;

3) za zabieg uodpornienia dawców, o których mowa w pkt 1 i 2:

a) pierwszy — 50 zł,

b) każdy kolejny — 25 zł;

4) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł;

5) za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

§ 5. Należność z tytułu ekwiwalentu pieniężnego, o której mowa w § 3 i 4, wypłaca dawcy krwi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, która dokonała pobrania krwi rzadkiej grupy albo wykonała zabieg uodpornienia lub inny zabieg poprzedzający pobranie krwi lub osocza.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2) .1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. Nr 60, poz. 652).