ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr76, poz. 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb powoływania członków Rady Akredytacyjnej, zwanej dalej „Radą”;

2) szczegółowe zadania Rady.

§ 2. 1. W celu powołania członków Rady, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, minister właściwy do spraw zdrowia zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw zdrowia oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenie o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady.

2. W celu powołania członków Rady, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia informuje na piśmie Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady.

3. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, zgłaszają kandydatów na członków Rady w terminie 14 dni odpowiednio od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lub otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.

4. Zgłoszenie kandydata zawiera:

1) wskazanie podmiotu zgłaszającego;

2) dane osobowe kandydata na członka Rady:

a) imię i nazwisko,

b) wykształcenie,

c) tytuł naukowy, o ile posiada;

3) opis doświadczenia związanego z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

4) uzasadnienie zgłoszenia kandydata;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

5. Listę kandydatów na członków Rady zawierającą dane i informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw zdrowia, w celu poddania opiniowaniu.

6. Opinie na temat kandydatów zgłasza się na piśmie w terminie 14 dni od dnia ukazania się listy kandydatów, o której mowa w ust. 5.

7. Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu oraz opinii, o których mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje oceny kandydatów i powołuje członków Rady.

8. W skład Rady minister właściwy do spraw zdrowia powołuje po jednym przedstawicielu każdego z samorządów zawodów medycznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, który zgłosi kandydata na członka Rady.

§ 3. Do szczegółowych zadań Rady należy:

1) współdziałanie z ośrodkiem akredytacyjnym oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia przy tworzeniu standardów akredytacyjnych;

2) podejmowanie uchwał w sprawie przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rekomendacji w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych;

3) współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

4) propagowanie idei akredytacji.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).