ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz art. 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju państwowy zakład budżetowy utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju (Dz. U. Nr 93, poz. 783) ulega przekształceniu poprzez likwidację w Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

2. Likwidacja, o której mowa w ust. 1, polega na zamknięciu przez Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju rachunku bankowego oraz ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ).

§ 2. 1. Podstawową działalnością Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest:

1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;

2) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia.

2. Szczegółowy zakres zadań zostanie określony w statucie Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

3.  Obszar działania Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Siedzibą Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Polanica-Zdrój.

5. Organem sprawującym nadzór nad Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3. 1. Fundusz założycielski Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowi wartość znajdujących się w dniu przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju w trwałym zarządzie tego zakładu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy-Zdroju Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej prawo własności mienia ruchomego, w szczególności: aparatury medycznej, urządzeń oraz innych środków trwałych i innych przedmiotów określonych na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, i inne prawa majątkowe.

3. Wartość mienia przekazanego na własność stanowi fundusz zakładu zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 4. 1. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest następcą prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju.

2. Pracownicy zatrudnieni w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju stają się pracownikami Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy.

§ 5. 1. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju sporządzi na dzień 31 marca 2007 r. sprawozdania Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych oraz Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 oraz z 2007 r. Nr 14, poz. 88).

2. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020), które stanowi podstawę do otwarcia ksiąg rachunkowych dla Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

3. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju przeprowadzi inwentaryzację wszystkich aktywów i pasywów, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym ustali stan należności i zobowiązań oraz stan aktywów trwałych i aktywów obrotowych, na dzień 31 marca 2007 r.

§ 6. Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podejmuje czynności, o których mowa w art. 14 i 35bust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r., z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.