ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z państwowym egzaminem specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

Na podstawie art. 16r ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w całości, oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w części testowej, oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (poz. 151)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).