ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1) świadczenia gwarantowane, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) badania diagnostyczne oraz leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 1;

3) świadczenia w chemioterapii;

4) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.”;

2) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 3 uchyla się lit. f,

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) zapewniać co najmniej dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych;

6) świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji planowej powinien zapewniać realizację badań, o których mowa w pkt 4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu;”,

c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego oraz, w przypadkach uzasadnionych medycznie — dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.”;

3) uchyla się § 5;

4) w § 5a po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.

1b. U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała.

1c. Przesiewowa ocena stanu odżywienia nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otorynolaryngologicznych, alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej — lek stosowany w chemioterapii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 i 742), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 4) ) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

6) w załączniku nr 1:

a) w części I „Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi”:

— pozycja 00.661 otrzymuje brzmienie:


00.661 Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu

— dodaje się pozycję 00.668 w brzmieniu:


00.668 Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu tnącego

— dodaje się pozycję 01.311 w brzmieniu:


01.311 Drenaż wodniaka śródczaszkowego

— pozycja 01.321 otrzymuje brzmienie:


01.321 Przecięcie tkanek mózgu

— dodaje się pozycję 39.506 w brzmieniu:


39.506 Przezskórna angioplastyka [PTA] — plastyka balonem tnącym

— dodaje się pozycję 40.10 w brzmieniu:


40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)

— pozycje 63.021-63.031 otrzymują brzmienie:


63.021 Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego
63.022 Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
63.031 Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą przezskórnego nakłucia igłą

— dodaje się pozycję 65.14 w brzmieniu:


65.14 Inne laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach

— pozycja 65.21 otrzymuje brzmienie:


65.21 Marsupializacja cysty jajnika

— pozycja 87.103 otrzymuje brzmienie:


87.093 RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem

— pozycja 87.105 otrzymuje brzmienie:


87.098 RTG gruczołów ślinowych z kontrastem

— dodaje się pozycje 88.301-88.305 w brzmieniu:


88.301 TK kończyny górnej bez kontrastu
88.302 TK kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
88.303 TK kończyny dolnej bez kontrastu
88.304 TK kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
88.305 TK — wirtualna kolonoskopia

— dodaje się pozycję 88.765 w brzmieniu:


88.765 USG transwaginalne

— pozycja 88.790 otrzymuje brzmienie:


88.790 USG węzłów chłonnych

— dodaje się pozycje 92.253 i 92.254 w brzmieniu:


92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) — cząstki beta
92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) — cząstki beta

— uchyla się pozycję 92.282,

— dodaje się pozycję 92.288 w brzmieniu:


92.288 Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów

— pozycje 92.412-92.414 otrzymują brzmienie:


92.412 Brachyterapia śródtkankowa — planowanie standardowe
92.413 Brachyterapia śródtkankowa — planowanie 3D
92.414 Brachyterapia śródtkankowa — planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

— uchyla się pozycje 92.415 i 92.416,

— pozycje 92.421 i 92.422 otrzymują brzmienie:


92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa — planowanie standardowe
92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa — planowanie 3D

— dodaje się pozycję 92.423 w brzmieniu:


92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa — planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

— dodaje się pozycje 92.431-92.433 w brzmieniu:


92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa — planowanie standardowe
92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa — planowanie 3D
92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa — planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

— dodaje się pozycje 92.451 i 92.452 w brzmieniu:


92.451 Brachyterapia powierzchniowa — planowanie standardowe
92.452 Brachyterapia powierzchniowa — planowanie 3D

— dodaje się pozycję 92.46 w brzmieniu:


92.46 Brachyterapia śródoperacyjna

— uchyla się pozycję 92.52,

— dodaje się pozycję 92.521 w brzmieniu:


92.521 Leczenie izotopowe chorób nienowotworowych tarczycy

— pozycja 99.22 otrzymuje brzmienie:


99.22 Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej

— dodaje się pozycję 99.232 w brzmieniu:


99.232 Wstrzyknięcie kortyzonu

b) w części II „Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami”:

— dodaje się pozycję O21.9 w brzmieniu:


O21.9 Wymioty ciężarnych nieokreślone

— uchyla się pozycję O29.9,

— uchyla się pozycję R39,

— dodaje się pozycję R39.0 w brzmieniu:


R39.0 Przedostawanie się moczu poza drogi moczowe

7) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

8) w załączniku nr 3:

a) w części I „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej”:

— w lp. 3 „Anestezjologia i intensywna terapia / Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci — drugi poziom referencyjny” w części „Zapewnienie wykonania” w kolumnie 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (nie dotyczy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci),”,

— w lp. 23 „Kardiologia / kardiologia dla dzieci” w części A „Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3:

— — w pkt 2 w lit. b uchyla się tiret czwarte,

— — w pkt 3 w lit. a dodaje się tiret jedenaste w brzmieniu:

„— urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca — co najmniej jedno na cztery stanowiska,”,

— w lp. 37 „Położnictwo i ginekologia — drugi poziom referencyjny” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii albo lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii pod warunkiem zapewnienia w strukturze szpitala OAiIT oraz spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. 5) ) — w lokalizacji;”,

— w lp. 38 „Położnictwo i ginekologia — trzeci poziom referencyjny” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii albo lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii pod warunkiem zapewnienia w strukturze szpitala OAiIT oraz spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej — w lokalizacji;”,

— w lp. 47 „Izba przyjęć — IP” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pielęgniarki: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia — w miejscu udzielania świadczeń;”,

— po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) położne (w przypadku świadczeń położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych): zapewnienie całodobowej opieki położnej we wszystkie dni tygodnia — w miejscu udzielania świadczeń (może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w sposób określony w przepisach porządkowych);”,

— w lp. 49 „Chemioterapia — hospitalizacja” w części „Organizacja udzielania świadczeń” kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

„Całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii klinicznej, chemioterapii, ginekologii onkologicznej, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, nowotworów krwi, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, otorynolaryngologiczny, otorynolaryngologiczny dziecięcy, urologiczny, urologiczny dziecięcy, transplantologiczny, radioterapii.”,

b) w części II „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie leczenia jednego dnia” w lp. 10 „Chemioterapia — leczenie jednego dnia” w części „Organizacja udzielania świadczeń” kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

„1) oddział jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii klinicznej, chemioterapii, ginekologii onkologicznej, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, nowotworów krwi, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, otorynolaryngologiczny, otorynolaryngologiczny dziecięcy, urologiczny, urologiczny dziecięcy, transplantologiczny, radioterapii;

2) udzielanie świadczeń w oddziale, o którym mowa w pkt 1, co najmniej 5 dni w tygodniu.”;

9) w załączniku nr 4:

a) w lp. 5 „Zabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskry” w części „Personel” kolumna 4 otrzymuje brzmienie:

„1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki z odpowiednim doświadczeniem w okulistycznych zabiegach operacyjnych;

2) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.”,

b) w lp. 7 „1. Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych (OZW) 2. Przezskórne zabiegi w zakresie serca 3. Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna”:

— w części A „Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia”:

— — w części „Wymagania formalne” w kolumnie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracownie zabiegowe (w zależności od zakresu zabiegów):

a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub

b) pracownia hemodynamiki, lub

c) pracownia elektrofizjologii, lub

d) inna pracownia zabiegowa albo sala operacyjna spełniająca wymagania wyposażenia pracowni wymienionych w lit. a, b lub c odpowiednio do realizowanych świadczeń.”,

— — w części „Organizacja udzielania świadczeń” kolumna 4 otrzymuje brzmienie:

„1. OINK— w lokalizacji (stanowisko ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem może być łączone ze stanowiskiem ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem kardiologii):

1) co najmniej 4 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego;

2) personel:

a) lekarze: zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez:

— specjalistę w dziedzinie kardiologii lub

— specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii albo

— lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii pod warunkiem, że w oddziale kardiologii jednocześnie pełni dyżur specjalista w dziedzinie kardiologii (nie dotyczy zabiegów innych niż leczenie inwazyjne w OZW),

b) pielęgniarki: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub OAiIT;

3) wyposażenie — w miejscu udzielania świadczeń:

a) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) — co najmniej jeden na cztery łóżka,

b) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych — co najmniej jeden,

c) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą — co najmniej jeden,

d) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej — co najmniej jeden,

e) pompy infuzyjne — co najmniej dwie na jedno stanowisko,

f) respirator — co najmniej jeden,

g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania — co najmniej dwa,

h) zestaw do intubacji — co najmniej dwa,

i) worek samorozprężalny — co najmniej dwa;

4) w lokalizacji:

a) hemofiltracja żylno-żylna lub hemodializa,

b) echokardiograf;

5) pozostałe wymagania:

a) punkt pielęgniarski umożliwiający obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą umożliwiającą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego, monitorowanie krzywej oddechu, podgląd krzywych hemodynamicznych retrospektywną analizę danych — w miejscu udzielania świadczeń

b) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii — w lokalizacji,

c) w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym miesięcznym planem dyżurów uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ,

d) możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii,

e) blok operacyjny (całodobowy dostęp).

2. Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki — w lokalizacji:

1) personel:

a) lekarze — (wykonujący zawód w pracowni lub oddziale, w skład którego wchodzi pracownia) co najmniej 2 samodzielnych operatorów, każdy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi, w tym 1 specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający doświadczenie z wykonania 300 PCI i 600 koronarografu, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii,

b) pielęgniarka — stała obecność w czasie godzin pracy pracowni,

c) osoba, która:

— ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, albo

— ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog zwana dalej „technikiem elektroradiologiem” — stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;

2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

a) angiokardiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA),

b) strzykawka automatyczna,

c) polifizjograf umożliwiający pomiar ciśnienia i rejestrację EKG,

d) defibrylator,

e) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych,

f) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,

g) zestaw resuscytacyjny

— w miejscu udzielania świadczeń,

h) echokardiograf

— w lokalizacji;

3) pozostałe wymagania:

a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

b) blok operacyjny (całodobowa gotowość)

— w lokalizacji,

c) udokumentowana możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii,

d) w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym planem miesięcznym dyżurów uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ.

3. Zakład lub pracownia elektrofizjologii — w lokalizacji:

1) pomieszczenia:

a) sala wszczepień lub badań elektrofizjologicznych: spełniająca wymogi sanitarno-epidemiologiczne sali zabiegowej oraz kryteria sali do badań radiologicznych,

b) sala opatrunkowa;

2) personel:

a) lekarze: co najmniej równoważnik 1 etatu — specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający wiedzę i odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia wykonywania inwazyjnych zabiegów z zakresu elektroterapii,

b) pielęgniarka — stała obecność w czasie godzin pracy pracowni,

c) technik elektroradiolog — stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;

3) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

a) stacjonarny lub mobilny angiograf pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych (RAO 25°, LAO 35° i PA 0°), umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym, jak i z pamięci aparatu,

b) zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw do elektrokardiograficznego mapowania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca) lub

c) zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i stymulacji, programatory kompatybilne ze wszczepianymi urządzeniami) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami,

d) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej,

e) zestaw do inwazyjnego i nieinwazyjnego ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji O2 w przypadku wykonywania zabiegów w krótkotrwałej narkozie dożylnej,

f) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania,

g) zestaw do intubacji,

h) worek samorozprężalny

— w miejscu udzielania świadczeń,

i) echokardiograf

— w lokalizacji;

4) pozostałe wymagania:

a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

b) blok operacyjny (całodobowa gotowość),

c) pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów-stymulatorów serca

— w lokalizacji,

d) możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii dysponującego odpowiednim doświadczeniem w leczeniu powikłań elektroterapii oraz implantacji elektrod nasierdziowych.”,

c) w lp. 10 „Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty”:

— w części „W kardiochirurgii (dotyczy tętniaków aorty piersiowej)” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,

— w części „W chirurgii naczyniowej (dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej)” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,

d) w lp. 11 „Zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,

e) w lp. 12 „Zabiegi endowaskularne — naczynia obwodowe” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,

f) w lp. 13 „1. Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją 2. Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją w neurologii” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,

g) w lp. 18 „Teleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D” w kolumnie 2:

— dodaje się pozycje 92.253 i 92.254 w brzmieniu:

„92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) — cząstki beta

92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) — cząstki beta”,

— pozycje 92.41 i 92.42 otrzymują brzmienie:

„92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft)

92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x)”,

h) w lp. 21 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:


Brachyterapia z planowaniem standardowym

92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała

92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych

92.412 Brachyterapia śródtkankowa — planowanie standardowe

92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa — planowanie standardowe

92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa — planowanie standardowe

92.451 Brachyterapia powierzchniowa — planowanie standardowe


i) w lp. 22 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:


Brachyterapia z planowaniem 3D

92.413 Brachyterapia śródtkankowa — planowanie 3D

92.414 Brachyterapia śródtkankowa — planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa — planowanie 3D

92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa — planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa — planowanie 3D

92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa — planowanie 3D pod kontrolą obrazowania

92.452 Brachyterapia powierzchniowa — planowanie 3D

92.46 Brachyterapia śródoperacyjna


j) w lp. 23 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:


Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego

92.481 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I

92.482 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru


k) w lp. 24:

— w kolumnie 2 nazwa świadczenia otrzymuje brzmienie: „Oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie”,

— w części „Wymagania formalne” w kolumnie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oddział rehabilitacyjny lub zakład rehabilitacji leczniczej albo pracownia fizjoterapii.”,

— w części „Personel” w kolumnie 4:

— — ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Lekarze — równoważnik co najmniej 2 etatów, w tym:

1) specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej — równoważnik co najmniej 1 etatu;

2) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej.”,

— — w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,”,

— w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, chirurgii klatki piersiowej, gastroenterologii, nefrologii, urologii, chorób wewnętrznych, neurologii, położnictwa i ginekologii, laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, psychiatrii, rentgeno-diagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej;”,

— w części „Pozostałe wymagania” w kolumnie 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) lotnisko albo lądowisko, albo teren inny niż lotnisko lub lądowisko dla lotniczego zespołu ratownictwa medycznego lub lotniczego zespołu transportu sanitarnego — dojazd w czasie nieprzekraczającym 30 minut,”;

10) dodaje się lp. 27 i 28 w brzmieniu:


27. Oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie u dzieci Wymagania formalne Oddział szpitalny o profilu: chirurgia dziecięca
Personel

1. Lekarze:

równoważnik co najmniej 2 etatów: lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

2. Pielęgniarki:

1) równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) równoważnik co najmniej 4 etatów: pielęgniarka, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w opiece nad oparzonymi.

Organizacja

udzielania świadczeń

1) wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami) — dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych;

2) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,8 etatu na jedno stanowisko intensywnej opieki oparzeń, w tym na każdej zmianie co najmniej jedna pielęgniarka z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w opiece nad oparzonymi;

3) co najmniej 2 stanowiska intensywnej opieki oparzeń dla dzieci, z których każde umożliwia:

a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG i czynności serca,

b) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

c) intubację dotchawiczą i wentylację workiem samorozprężalnym,

d) przedłużoną sztuczną wentylację płuc z użyciem respiratora (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

e) regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21-100% (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

f) terapię płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych lub strzykawek automatycznych

g) toaletę dróg oddechowych za pomocą urządzeń ssących,

h) monitorowanie temperatury ciała,

i) pulsoksymetrię,

j) kapnografię (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

k) stymulację zewnętrzną serca (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych) — w miejscu udzielania świadczeń;

4) w przypadku oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych — udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie:

a) chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

b) kardiologii dziecięcej,

c) gastroenterologii,

d) nefrologii,

e) urologii dziecięcej,

f) pediatrii,

g) neurologii dziecięcej,

h) położnictwa i ginekologii,

i) otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej,

j) psychiatrii dziecięcej,

k) radiodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej,

l) rehabilitacji medycznej,

m) chirurgii plastycznej;

5) w przypadku oparzeń albo odmrożeń ciężkich — udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie:

a) chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

b) pediatrii,

c) nefrologii,

d) radiodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej;

6) oddział szpitalny o profilu: anestezjologia i intensywna terapia w strukturze szpitala, zapewniający intensywną terapię dla dzieci;

7) udokumentowane zapewnienie udziału w zespole prowadzącym leczenie pacjentów z oparzeniami i ranami przewlekłymi:

a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii,

b) fizjoterapeuty,

c) psychologa.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) kardiomonitor,

2) aparat EKG,

3) aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,

4) aparat do szybkiego przetaczania płynów,

5) worek samorozprężalny z możliwością utrzymania dodatniego ciśnienia w końcowej fazie wydechu co najmniej do 10 cm ELO,

6) źródło tlenu,

7) laryngoskop,

8) pompy infuzyjne, strzykawki automatyczne — w miejscu udzielania świadczeń;

9) bronchoskop lub bronchofiberoskop,

10) aparat do ciągłego ogrzewania płynów infuzyjnych,

11) przyłóżkowy aparat RTG,

12) przyłóżkowy aparat USG,

13) dermatom,

14) aparat do nekrektomii,

15) aparat do elektrokoagulacji — w lokalizacji.

Zapewnienie

realizacji badań

1) ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną,

2) pomiaru rzutu serca (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

3) endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz górnych dróg oddechowych,

4) laboratoryjnych (gazometria, badania biochemiczne i hematologiczne, w tym krzepnięcia krwi i próby zgodności oraz poziomu mleczanów),

5) mikrobiologicznych,

6) tomografii komputerowej (TK) — w lokalizacji.

Pozostałe wymagania

1) pomieszczenia dla pacjentów wyposażone w klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń, w tym regulację temperatury i wilgotności (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

2) łóżka ze zmiennociśnieniowymi materacami przeciwodleżynowymi, elektrycznie sterowane, wielokrotnie łamane, umożliwiające wykonanie badań radiologicznych (RTG) (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych)

— w miejscu udzielania świadczeń;

3) zapewnienie hemodializoterapii,

4) zapewnienie leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego

— w lokalizacji;

5) lotnisko albo lądowisko, albo teren inny niż lotnisko lub lądowisko dla lotniczego zespołu ratownictwa medycznego lub lotniczego zespołu transportu sanitarnego — dojazd w czasie nieprzekraczającym 30 minut (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

6) bank tkanek i komórek (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),

7) hodowle tkankowe (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych)

— zapewnienie dostępu;

8) udokumentowane stałe monitorowanie mikrobiologiczne ran oparzeniowych pod kątem wykrywania zakażeń;

9) wdrożony system zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania, w tym zespół i komitet kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm. 6) );

10) do oceny stopnia obrażeń stosuje się skalę ciężkości oparzeń albo odmrożeń u dzieci:

a) lekkie oparzenia albo odmrożenia: 0-10% powierzchni ciała — stopień I/IIA u dzieci powyżej jednego miesiąca życia bez oparzeń oczu, twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp,

b) średnie oparzenia albo odmrożenia:

— 10-30% powierzchni ciała — stopień IIA,

— 5-20% powierzchni ciała — stopień IIA/IIB,

— poniżej 5% powierzchni ciała — stopień IIB/III lub III,

— bez oparzeń oczu, twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp,

— bez wysokonapięciowych oparzeń elektrycznych

— bez urazu wziewnego,

— bez obciążających schorzeń przewlekłych lub istotnych wad wrodzonych

c) ciężkie oparzenia albo odmrożenia:

— powyżej 30% powierzchni ciała — stopień IIA,

— 20-50% powierzchni ciała — stopień IIA/IIB lub IIB,

— 5-30% powierzchni ciała — stopień IIB/III lub III albo

— oparzenie oczu, uszu, IIB twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp, IIB/III w okolicy dużych stawów lub

— oparzenia okrężne kończyny lub tułowia, lub szyi, wymagające nacięć odbarczających, lub

— oparzenia wysokonapięciowe, lub

— uraz wziewny, lub

— obciążenie istotnymi wadami lub schorzeniami przewlekłymi,

d) ekstremalne oparzenia albo odmrożenia:

— powyżej 30% powierzchni ciała — stopień IIB/III lub III,

— powyżej 50% powierzchni ciała — stopień IIA/IIB lub IIB,

— oparzenia powikłane:

— urazem wziewnym lub

— urazem wielonarządowym, lub

— ciężką chorobą metaboliczną, wadą serca, lub

— ciężkim zakażeniem uogólnionym.

28. Terapia protonowa nowotworów oka

92.288

Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów

Świadczenie dotyczy pacjentów z rozpoznaniem czerniaka błony naczyniowej (C 69.3 Nowotwór złośliwy oka — naczyniówka)

Wymagania formalne Oddział szpitalny o profilach:

1) okulistyka;

2) onkologia kliniczna;

3) radioterapia onkologiczna.

Personel Lekarze — równoważnik co najmniej 5 etatów, w tym:

1) specjalista okulistyki — równoważnik co najmniej 3 etatów;

2) specjalista radioterapii — równoważnik co najmniej 2 etatów.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) akcelerator protonowy dostarczający wiązkę protonów o energii co najmniej 55 MeV do stanowiska terapii protonowej oka;

2) stanowisko do terapii protonowej oka wyposażone w:

a) głowicę umożliwiającą dostarczenie wiązki do objętości tarczowej,

b) fotel terapeutyczny,

c) system RTG z co najmniej dwoma generatorami wysokiego napięcia,

d) system fiksacji oka wraz z optycznym systemem podglądu oka pacjenta;

3) komputerowy system planowania terapii protonowej z co najmniej 2 stacjami do planowania terapii protonowej;

4) zestawy do kalibracji i dozymetrii wiązki protonowej i fantom wodny;

5) stanowisko do wykonywania elementów unieruchamiania i pozycjonowania pacjenta.

Pozostałe wymagania

1. Posiadanie sformalizowanej procedury postępowania w leczeniu protonami nowotworów oka.

2. Całość postępowania medycznego związanego z protonoterapią nowotworów oka obejmuje:

1) poradę specjalistyczną okulistyczną diagnostyczną (pełne badanie okulistyczne, USG gałki ocznej w projekcji B i A, dokumentację fotograficzną nowotworu);

2) opcjonalne badania w razie potrzeby:

a) UBM (ultrabiomikroskopia),

b) ICGA (angiografia indocyjaninowa),

c) FA (angiografia fluoresceinowa),

d) RM (rezonans magnetyczny),

e) TK (tomografia komputerowa) albo

3) w przypadku dzieci hospitalizację w trybie leczenia jednego dnia — badanie w znieczuleniu ogólnym w warunkach sali operacyjnej;

4) poradę specjalistyczną okulistyczną kwalifikacyjną;

5) hospitalizację w oddziale okulistycznym z zabiegiem operacyjnym założenia znaczników tantalowych;

6) planowanie terapii protonowej i zatwierdzenie planu protonoterapii;

7) protonoterapię — teleradioterapię ambulatoryjną;

8) poradę specjalistyczną onkologiczną 3 miesiące po protonoterapii.

3. W 3-7 dniu po protonoterapii zaleca się kontrolne zasięgnięcie specjalistycznej porady okulistycznej, która nie jest objęta całościową procedurą.


§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1, w zakresie świadczeń w chemioterapii oraz świadczeń wykonywanych w celu realizacji programów lekowych, pkt 5 i 7 niniejszego rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123 i 1016.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1639, z 2010 r. Nr 30, poz. 157, z 2011 r. Nr 40, poz. 212, Nr 202, poz. 1191, Nr 244, poz. 1457 i 1458 i Nr 269, poz. 1596 oraz z 2012 r. poz. 353.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723 oraz z 2012 r. poz. 892.