ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi w jednostkach naukowych realizujących zadania w zakresie badań naukowych nad problematyką narkomanii, zwanych dalej „jednostkami naukowymi”.

§ 2. Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze są przechowywane przez jednostki naukowe w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą lub zniszczeniem, w pomieszczeniu wyposażonym w drzwi o odpowiedniej konstrukcji zamykane co najmniej na dwa zamki oraz okna zabezpieczone kratami metalowymi bądź innym certyfikowanym systemem zabezpieczeń, w zamkniętych metalowych szafach, lodówkach lub kasetach, przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.

§ 3. 1. Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze używane do celów naukowych podlegają ewidencji.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej:

1) na stronie tytułowej — nazwę i adres siedziby jednostki naukowej;

2) na kolejno ponumerowanych stronach — odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki:

a) w odniesieniu do przychodu:

— liczbę porządkową,

— datę przyjęcia,

— źródło pochodzenia,

— oznaczenie dokumentu przychodu,

— ilość przyjętą wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,

— imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej,

b) w odniesieniu do rozchodu:

— liczbę porządkową,

— datę pobrania,

— ilość pobraną wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,

— imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej,

c) saldo po przyjęciu lub pobraniu,

d) ewentualne uwagi.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem zastosowania systemu teleinformatycznego gwarantującego, że żadne wpisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty wpisów będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, opatrzonych czytelnym podpisem oraz imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym osoby dokonującej korekty, celem zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych operacji.

4. O fakcie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej kierownik jednostki naukowej lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia na piśmie właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

5. W przypadku prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej należy:

1) zachować zakres danych zgodny z układem książki kontroli, o której mowa w ust. 2;

2) dokonywać, jeden raz w miesiącu, wydruku prowadzonej ewidencji.

6. Podpisane przez kierownika jednostki naukowej albo osobę przez niego upoważnioną wydruki, o których mowa w ust. 5 pkt 2, obejmujące dany rok kalendarzowy powinny być kolejno ponumerowane i przechowywane przez okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R (Dz. U. Nr 236, poz. 2370), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431).