ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

Na podstawie art. 16p ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb przekazywania do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, zwanego dalej „rejestrem”, danych określonych w art. 16p ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”;

2) szczegółowy sposób prowadzenia rejestru;

3) sposób udostępniania danych wpisanych do rejestru.

§ 2. 1. Wojewoda, Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych wyznacza osobę do przekazywania danych do rejestru i współpracy z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanym dalej „Centrum”, w sprawach związanych z uzupełnianiem i modyfikacją danych wpisanych do rejestru i przekazuje upoważnienie tej osoby dyrektorowi Centrum.

2. Przekazywanie danych do rejestru polega na umieszczaniu danych w elektronicznej bazie danych rejestrowych, uzupełnianiu i modyfikacji danych rejestrowych oraz wykreślaniu danych z rejestru za pomocą systemu ewidencyjno-informatycznego.

3. Dane są przekazywane do rejestru drogą elektroniczną w postaci danych zaszyfrowanych gwarantujących ich bezpieczeństwo i poufność.

4. Centrum:

1) dostarcza upoważnionym osobom przekazującym dane do rejestru system ewidencyjno-informatyczny służący do umieszczania i aktualizacji danych w rejestrze oraz program szyfrujący;

2) ustala sposób szyfrowania danych.

5. Dane są przekazywane do rejestru według stanu na ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego w terminie 7 dni roboczych od zakończenia danego kwartału.

§ 3. 1. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej bazy danych rejestrowych według układu danych określonego w art. 16p ust. 2 ustawy.

2. Struktura elektronicznej bazy danych rejestrowych składa się z rekordów i pól. Każdy rekord odpowiada jednemu lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne.

3. Rekordy i pola elektronicznej bazy danych rejestrowych stanowią zbiór danych objętych wpisem do rejestru.

4. Wpis do rejestru polega na umieszczeniu za pomocą systemu ewidencyjno-informatycznego danych w elektronicznej bazie danych rejestrowych.

5. Wpis zmian w rejestrze polega na uzupełnieniu, modyfikacji lub wykreśleniu danych rejestrowych za pomocą systemu ewidencyjno-informatycznego w elektronicznej bazie danych rejestrowych.

6. Centrum zapewnia warunki techniczne umożliwiające prowadzenie rejestru, kontroluje przekazywane dane pod względem ich jakości i kompletności, konsoliduje dane oraz sprawuje nadzór nad gromadzeniem danych w rejestrze i bezpieczeństwem elektronicznej bazy danych rejestrowych.

7. Rejestr jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający dostęp do danych przez osoby nieupoważnione.

§ 4. 1. Centrum udostępnia dane wpisane do rejestru użytkownikom rejestru wymienionym w art. 16p ust. 3 ustawy.

2. Dane wpisane do rejestru, obejmujące dane osobowe, udostępnia się drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu szyfrowania danych osobie upoważnionej przez użytkownika rejestru, na wniosek użytkownika rejestru.

3. Dane wpisane do rejestru, niebędące danymi osobowymi, udostępnia się drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia internetowego z systemem logowania i hasła osobom upoważnionym przez użytkownika rejestru, na wniosek użytkownika rejestru.

4. Użytkownik rejestru przekazuje dyrektorowi Centrum listę osób upoważnionych do dostępu do danych wymienionych w ust. 3, którym Centrum dostarcza login i hasło dostępu.

5. Lista osób upoważnionych przez użytkownika rejestru zawiera imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej.

§ 5. 1. Podmiotom niewymienionym w art. 16p ust. 3 ustawy, niebędącym podmiotami, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 2) ), dane wpisane do rejestru udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, który zawiera:

1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych wpisanych do rejestru;

2) uzasadnienie interesu prawnego do uzyskania danych wpisanych do rejestru;

3) określenie zakresu danych i wskazanie okresu, którego mają dotyczyć udostępniane dane;

4) wskazanie sposobu udostępnienia danych oraz podanie odpowiednio adresu do korespondencji albo adresu poczty elektronicznej;

5) własnoręczny podpis, w przypadku złożenia wniosku w postaci papierowej;

6) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, w przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej.

2. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, dyrektor Centrum lub osoba przez niego upoważniona wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem że nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 6. 1. Podmiotom niewymienionym w art. 16p ust. 3 ustawy dane wpisane do rejestru udostępnia się w postaci papierowej lub elektronicznej, wskazanej we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, albo we wniosku, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).

2. Przekazanie danych następuje:

1) w przypadku postaci papierowej – przez odbiór osobisty albo przesłanie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru;

2) w przypadku postaci elektronicznej – przez przesłanie na adres poczty elektronicznej przy zastosowaniu fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.