ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 19b ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwanych dalej „organizatorem kształcenia”, do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej „rejestrem”;

2) wzory dokumentów:

a) wniosku o wpis do rejestru,

b) informacji o formie kształcenia, o której mowa w art. 19c ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „informacją”,

c) zaświadczenia o wpisie do rejestru;

3) sposób prowadzenia rejestru;

4) wysokość opłaty za wpis do rejestru.

§ 2. 1. Organizator kształcenia, zamierzający wykonywać działalność na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej właściwej dla swojej siedziby, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej tej izby dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, zwanego dalej „kształceniem podyplomowym”, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.

2. Organizator kształcenia, zamierzający wykonywać działalność na obszarze okręgowej izby lekarskiej, innej niż określona w ust. 1, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, a po uzyskaniu potwierdzenia spełnienia tych warunków składa wniosek o wpis do rejestru do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby.

3. Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność na terenie całego kraju przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, a po uzyskaniu potwierdzenia spełnienia tych warunków składa wniosek o wpis do rejestru do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby.

4. Organizator kształcenia będący okręgową izbą lekarską przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, wraz z wnioskiem o wpis do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

§ 3. 1. Występując o potwierdzenie spełnienia warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, organizator kształcenia przedkłada informacje dotyczące:

1) organizatora kształcenia, w tym nazwę i adres siedziby albo imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania;

2) formy organizacyjno-prawnej organizatora kształcenia;

3) planowanego okresu i obszaru kraju, na którym przewidywane jest prowadzenie kształcenia;

4) osób odpowiedzialnych za ustalenie planu kształcenia oraz ich kwalifikacji, w tym imię i nazwisko, posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy i specjalizacje;

5) planu kształcenia ustalonego przez osobę lub osoby, o których mowa w pkt 4, jako zadanie dydaktyczne do wykonywania w określonym czasie, obejmujące zakres wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

6) osób stanowiących planowaną kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach właściwych do realizacji formy kształcenia określonej planem kształcenia lub do nadzoru nad kształceniem prowadzonym w określonej formie, w tym imię i nazwisko, posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy i specjalizacje;

7) posiadanej bazy do realizacji programu kształcenia poprzez wskazanie pomieszczeń z wyposażeniem, dostosowanych do prowadzenia przewidywanych form dydaktyki, w których organizator kształcenia zamierza realizować kształcenie;

8) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia realizowanego w zakresie przewidywanych jego form;

9) posiadanej bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych programem kształcenia, spełniającej wymogi określone w odrębnych przepisach, oraz osób posiadających uprawnienia i kwalifikacje do udzielania tych świadczeń.

2. W wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się również imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję przedstawiciela organizatora kształcenia, jego podpis oraz datę wystąpienia.

3. Przy określaniu w planie kształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5:

1) celu (celów) kształcenia — uwzględnia się podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy lub lekarzy dentystów w określonym zakresie danej dziedziny medycyny, w ramach doskonalenia zawodowego;

2) przedmiotu i zakresu kształcenia — uwzględnia się wybrany zakres wiedzy lub umiejętności praktycznych w określonej dziedzinie medycyny wynikających z wiarygodnych danych naukowych;

3) przewidywanej formy lub form kształcenia — uwzględnia się przepisy o sposobie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, w ramach przedmiotu i zakresu kształcenia;

4) wymaganych kwalifikacji uczestników— uwzględnia się kwalifikacje, jakie powinni posiadać lekarze lub lekarze dentyści uczestniczący w planowanych formach kształcenia;

5) sposobu (sposobów) weryfikacji wyników kształcenia — uwzględnia się przewidywaną, udokumentowaną formę sprawdzania wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych, nabytych przez lekarzy lub lekarzy dentystów uczestniczących w określonej formie kształcenia;

6) sposobu potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia — uwzględnia się udokumentowanie w formie pisemnej lub elektronicznej uczestnictwa i ukończenia przez lekarza lub lekarza dentystę określonej formy kształcenia.

4. W przypadku gdy przewidywaną formą kształcenia na odległość jest kurs, organizator kształcenia przedstawia informację, że spełnione są następujące warunki:

1) uczestnikom kursu zapewnia się materiały dydaktyczne zawierające:

a) treści kształcenia i pojęcia kluczowe dla danego zakresu kształcenia,

b) wykaz materiałów źródłowych,

c) instrukcje wspomagające kształcenie na poszczególnych jego etapach, w tym pytania i ćwiczenia pozwalające ocenić postęp w opanowaniu wiedzy i umiejętności;

2) nadzór nad kształceniem prowadzony jest przez konsultanta, którego szczegółowy zakres obowiązków określa organizator kształcenia w regulaminie kształcenia;

3) uczestnikom kursu przekazuje się informacje o:

a) programie nauczania,

b) warunkach korzystania ze wskazanych przez niego technik komunikacyjnych,

c) terminach konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz sposobie kontaktowania się z konsultantem,

d) terminach ćwiczeń praktycznych, jeżeli ich realizacja wynika z programu kształcenia,

e) terminach, warunkach oraz formach sprawdzania wyników kształcenia,

f) warunkach udostępniania do wglądu ocenionych form sprawdzających.

5. W przypadku gdy przewidywaną formą kształcenia na odległość jest program edukacyjny realizowany na podstawie zadań testowych, organizator kształcenia przedstawia informację, że spełnione są następujące warunki:

1) zadania testowe są opracowane na podstawie szczegółowego programu kształcenia realizowanego jako opracowania autorskie przez osoby wchodzące w skład kadry dydaktycznej lub inne opracowania autorskie, w tym zagraniczne, rekomendowane przez te osoby, podane w formie pisemnej lub elektronicznej w sieci internetowej;

2) zadania testowe są opracowane przez osoby będące specjalistami w dziedzinie, której zadania testowe dotyczą;

3) stopień trudności większości zadań testowych objętych programem powinien pozwalać badać umiejętność osoby kształcącej się co najmniej w zakresie:

a) kojarzenia dwóch, trzech faktów wyuczonych w przebiegu odbytego kształcenia,

b) wyszukiwania różnych informacji znajdujących się w treści realizowanego programu kształcenia, pozwalających na zbudowanie konkretnej hipotezy;

4) zadania testowe powinny zawierać co najmniej pięć odpowiedzi, w tym co najmniej jedną prawidłową;

5) zadanie testowe opracowane przez osobę, o której mowa w pkt 2, oprócz treści, ewentualnie rysunku, i odpowiedzi powinno zawierać uzasadnienie, tytuł podręcznika lub publikacji, z których pochodzi, informacje służące do formułowania pytania, informacje o powiązaniu pytania z treścią programu kształcenia, określenie zadania edukacyjnego, zadania testowego, stopień trudności zadania, o którym mowa w pkt 3;

6) program zawiera szczegółowe informacje o sposobie przesyłania odpowiedzi;

7) program zawiera informację ustalającą maksymalny okres udzielania odpowiedzi.

6. W przypadku gdy przewidywaną formą kształcenia na odległość jest kształcenie z wykorzystaniem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, organizator kształcenia przedstawia informację, że spełnia ona następujące warunki:

1)jest wyposażona w system autoryzowanej rejestracji użytkowników, chroniący przed dostępem osób nieuprawnionych, zawierający następujące informacje:

a) imię i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty,

b) numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty,

c) numer rejestracyjny,

d) określenie specjalizacji;

2) jest wyposażona w system szyfrowania;

3) jest wyposażona w system umożliwiający administrowanie, śledzenie i raportowanie wszelkich działań związanych z edukacją internetową;

4) posiada system kontroli dostępu użytkowników do treści poszczególnych programów edukacyjnych;

5) baza programów edukacyjnych w wersji podstawowej uwzględnia następujące elementy szczegółowego programu kształcenia:

a) treść programu edukacyjnego,

b) streszczenie,

c) prezentacje multimedialne,

d) spis literatury obowiązkowej i uzupełniającej,

e) forum dyskusyjne lub inną formę dostępu do osoby prowadzącej kształcenie,

f) repetytorium,

g) testowy sprawdzian nabytej wiedzy spełniający warunki określone w ust. 5.

§ 4. 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:

1) odpowiednio aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku gdy organizator kształcenia jest przedsiębiorcą;

2) dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru — z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4;

3) uchwałę, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy — w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.

§ 5. 1. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 4, odpowiednio właściwa okręgowa rada lekarska lub Naczelna Rada Lekarska podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru po uprzednim potwierdzeniu spełnienia przez organizatora kształcenia warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego.

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, Naczelna Rada Lekarska albo okręgowa rada lekarska przekazuje niezwłocznie uchwałę w sprawie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, organizatorowi kształcenia.

3. Wpis do rejestru stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Organizator kształcenia przedstawia informację według wzoru informacji określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. W przypadku gdy organizator kształcenia wpisany do rejestru ma zamiar nadal prowadzić kształcenie po upływie terminu, o którym mowa w art. 19c ust. 3 pkt 6 ustawy, wskazuje nowy termin oraz składa do organu prowadzącego rejestr oświadczenie o tym, że inne dane dotyczące kształcenia zawarte w rejestrze nie ulegają zmianie.

2. Organ prowadzący rejestr na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje zmiany wpisu w rejestrze.

§ 8. 1. Rejestr prowadzony jest w systemie ewidencyjno-informatycznym.

2.  Oznaczenia numeru wpisu, o którym mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1 ustawy, dokonuje się poprzez następujący ciąg oddzielonych myślnikami znaków:

1) dwucyfrowy numer kodowy okręgowej izby lekarskiej i Naczelnej Rady Lekarskiej, prowadzącej rejestr, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) sześciocyfrowe oznaczenie numeru wpisu organizatora kształcenia do rejestru;

3) trzycyfrowe oznaczenie prowadzonego kształcenia:

a) dla lekarzy— 001,

b) dla lekarzy dentystów — 002,

c) dla lekarzy i lekarzy dentystów — 003;

4) czterocyfrowe oznaczenie kolejnej zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru.

3. Dla rejestru prowadzone są akta rejestrowe, na które składają się uchwały, załączniki do wniosków oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.

§ 9. Ustala się opłatę za wpis do rejestru w wysokości 500 zł, powiększonej o iloczyn liczby planowanych informacji, jeżeli jest większa niż 1, i kwoty 250 zł.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. (poz. 1739)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Niniejsze rozporządzenie w części dotyczącej opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 174, poz. 1456), które, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 175, poz. 1461 i Nr 253, poz. 2131), utraciło moc z dniem 28 września 2006 r.