ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274, poz. 2724, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O niepotwierdzeniu skierowania oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia świadczeniobiorcę wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania, nie później niż 30 dni od otrzymania wniosku. ”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu świadcze-niobiorcy, z uwzględnieniem standardu, o którym mowa w § 10, wynosi:


Lp. Poziom I sezon rozliczeniowy (w złotych) II sezon rozliczeniowy (w złotych)
1

I

a 25,00 31,50
b 20,00 28,50
2

II

19,00 25,50
3

III

a 15,00 21,00
b 13,00 19,00
4

IV

11,00 15,00
5

V

a 9,50 11,50
b 9,00 10,50
6

VI

8,00 9,00

3) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 1000, a kończy o godz. 1000 dnia następnego.”.

§ 2. Świadczeńiobiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przebywają na leczeniu uzdrowiskowym, ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu według odpłatności ustalonej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

§ 3. Skierowania potwierdzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność i nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2009 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 101, poz. 850, z 2006 r. Nr 94, poz. 655 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 466 i Nr 168, poz. 1185.