ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Na podstawie art. 33j ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dyrektora Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwanego dalej „Centrum”, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy zastępców i kierowników komórek organizacyjnych.

3. Dyrektor Centrum powołuje i odwołuje:

1) zastępców dyrektora;

2) kierowników komórek organizacyjnych Centrum.

4. Dyrektor może tworzyć i znosić zespoły doradcze i opiniodawcze niezbędne dla realizacji poszczególnych zadań Centrum.

5. Dyrektor może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym lub prawnym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych.

§ 2. Dyrektor kieruje Centrum i reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:

1) ustala szczegółową organizację wewnętrzną;

2) ustala roczny plan działalności Centrum;

3) określa i realizuje politykę kadrową;

4) zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Centrum;

5) wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum;

6) rozstrzyga we wszystkich sprawach dotyczących zakresu działalności Centrum;

7) ustala plany i harmonogramy realizowanych inwestycji;

8) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt planu finansowego Centrum na następny rok budżetowy;

9) zatwierdza plan finansowy na dany rok budżetowy;

10) sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku;

11) dysponuje środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Centrum, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;

12) powołuje komisje przetargowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

13) organizuje pracę i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników podległych komórek organizacyjnych, ustala regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych oraz inne przepisy wewnętrzne;

14) składa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia roczne sprawozdanie z oceny wdrożenia wymagań bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych;

15) wykonuje inne zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3. 1. W Centrum działają komórki organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie zadań nałożonych na Centrum.

2. Organizację wewnętrzną, w tym liczbę komórek organizacyjnych oraz szczegółowy zakres ich działania, określają statut i regulamin organizacyjny Centrum.

§ 4.1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

2. Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

§ 5. Do szczegółowych zadań Centrum w zakresie monitorowania stanu ochrony radiologicznej wynikającego ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych należy:

1) analizowanie informacji uzyskanej w wyniku działalności kontrolnej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) przeprowadzanie przesiewowych pomiarów powierzchniowej dawki wejściowej dla różnych rodzajów badań rentgenodiagnostycznych;

3) organizowanie i prowadzenie systemu informacji naukowej, technicznej i prawnej z zakresu ochrony radiologicznej pacjentów i personelu;

4) współpraca ze środkami masowego przekazu w sprawach informowania społeczeństwa o medycznych zastosowaniach promieniowania jonizującego;

5) analizowanie sprawozdań komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych i opracowywanie wniosków w tych sprawach;

6) prowadzenie pomiarów kontrolnych dawek indywidualnych otrzymywanych przez personel oraz opracowywanie na tej podstawie wniosków, prognoz i analiz;

7) wspomaganie i konsultowanie zakładów opieki zdrowotnej w zakresie tworzenia systemów zarządzania jakością związanych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

8) opracowywanie, tłumaczenie oraz publikowanie materiałów szkoleniowych z zakresu medycznych zastosowań promieniowania i ochrony radiologicznej pacjentów i personelu;

9) organizowanie pomiarów porównawczych dla laboratoriów wykonujących specjalistyczne testy kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych.

§ 6. Do szczegółowych zadań Centrum w zakresie składania rocznych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zdrowia z oceny wdrożenia wymagań bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych należy:

1) analizowanie i ocenianie działalności podmiotów zaangażowanych w procesy wdrażania wymagań bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych;

2) przedstawianie propozycji w zakresie priorytetów wdrożenia systemów ochrony radiologicznej pacjentów i personelu;

3) przedstawianie propozycji dotyczących kierunków i planów rozwoju bazy materialnej w zakresie stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych;

4) współpraca z właściwymi towarzystwami naukowymi w celu wymiany informacji i wzajemnej konsultacji projektów rozwoju medycznych zastosowań promieniowania jonizującego.

§ 7. Do szczegółowych zadań Centrum w zakresie zapewnienia wsparcia merytorycznego i fachowego doradztwa dla komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie medycznych zastosowań promieniowania jonizującego należy:

1) skalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru promieniowania jonizującego dla celów ochrony radiologicznej personelu i pacjenta;

2) udzielanie konsultacji pracownikom komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie podejmowania decyzji dotyczących ochrony radiologicznej;

3) prowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych;

4) wspomaganie merytoryczne działalności prowadzącej do akredytacji komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych;

5) inicjowanie działań prowadzących do pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej w celu organizacyjnego i technicznego rozwoju systemu nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony radiologicznej.

§ 8. Do szczegółowych zadań Centrum w zakresie opracowywania metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych należy:

1) prowadzenie badań pilotażowych przed wdrożeniem do stosowania nowych metod pomiarowych;

2) prowadzenie działalności upowszechniającej nowe metody i procedury pomiarowe i szkolenie w tym zakresie;

3) wspomaganie procesu akredytacji laboratoriów prowadzących ocenę parametrów technicznych urządzeń radiologicznych;

4) doradztwo w sprawach zakupów aparatury kontrolno-pomiarowej dla oceny parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych;

5) monitorowanie światowego postępu w dziedzinie aparatury pomiarowej i ocen parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych;

6) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej z zakresu ochrony radiologicznej pacjentów i personelu.

§ 9. Do szczegółowych zadań Centrum w zakresie opiniowania projektów przepisów w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta należy:

1) monitorowanie działalności Komisji Europejskiej w zakresie proponowanych i wprowadzanych zmian prawnych, zaleceń i innych dokumentów mogących wpływać na przepisy polskiego prawa w zakresie ochrony radiologicznej w medycynie i jakości świadczonych usług;

2) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w celu podjęcia inicjatywy prawodawczej;

3) udział w grupach i zespołach roboczych ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowujących lub opiniujących projekty przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej w medycznych zastosowaniach promieniowania jonizującego;

4) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 10. Do szczegółowych zadań Centrum w zakresie udziału w komisjach wyjaśniających przyczyny wypadków wynikających ze stosowania promieniowania jonizującego w medycynie należy:

1) wspomaganie merytoryczne działalności konsultantów krajowych biorących udział w wyjaśnianiu przyczyn wypadków;

2) uczestniczenie w powypadkowych audytach klinicznych;

3) analizowanie przyczyn i okoliczności błędów dozymetrycznych oraz wypadków wynikających z awarii urządzeń radiologicznych.

§ 11. Do szczegółowych zadań Centrum w zakresie konsultowania programów szkoleniowych z zakresu ochrony radiologicznej dla lekarzy specjalistów różnych dziedzin należy:

1) współdziałanie z konsultantami krajowymi opracowującymi programy specjalizacji dla lekarzy;

2) upowszechnianie wymagań Unii Europejskiej w zakresie kształcenia specjalistycznego lekarzy różnych dziedzin;

3) opracowywanie materiałów dydaktycznych z zakresu ochrony radiologicznej dla potrzeb szkolenia lekarzy w ramach specjalizacji;

4) opracowywanie materiałów dydaktycznych z zakresu ochrony radiologicznej dla pielęgniarek i położnych.

§ 12. Do szczegółowych zadań Centrum w zakresie współpracy z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji należy:

1) ustalenie wspólnych zasad postępowania w zakresie inicjowania i wdrażania programów prowadzących do rozwoju ochrony radiologicznej oraz sposobu wymiany informacji i organizacji szkoleń;

2) współpraca z tymi organami w związku z realizacją zadań Centrum, mających związek z medycznymi zastosowaniami promieniowania jonizującego.

§ 13. Do szczegółowych zadań Centrum w zakresie przeprowadzania w okresach 5-letnich oceny dawki dla ludności wynikającej z medycznych zastosowań promieniowania jonizującego należy:

1) opracowanie systemu pozyskiwania informacji o częstości zabiegów diagnostycznych i leczniczych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

2) wyjaśnianie przyczyn zmian wartości ocenianej dawki;

3) publikowanie wyników oceny.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).