ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Państwowy inspektor sanitarny może udzielić upoważnienia pracownikom działalności podstawowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342), do wykonywania czynności kontrolnych w ramach:

1) zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,

2) zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania

– w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.

2. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1, upoważniony pracownik jest uprawniony do:

1) przeprowadzania kontroli w jednostce kontrolowanej zgodnie z planem kontroli, w tym:

a) dokonywania wizji lokalnej terenów przeznaczonych na lokalizację obiektów budowlanych,

b) kontroli obiektów budowlanych w toku budowy,

c) uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektów budowlanych w ramach nadzoru budowlanego

– przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) wykonywania czynności nadzoru, w tym pobierania prób oraz przeprowadzania badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych;

3) dokonywania ustaleń kontroli;

4) sporządzania dokumentacji w zakresie czynności nadzoru oraz czynności laboratoryjnych, służących do opracowywania protokołów kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych;

5) uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;

6) nadzorowania i monitorowania przebiegu programów i akcji edukacyjno-zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może również obejmować czynności w zakresie postępowania zabezpieczającego, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. Państwowy inspektor sanitarny może udzielić upoważnienia pracownikom, o których mowa w ust. 1, zatrudnionym na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych, do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

§ 2. 1. Upoważnień, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4, udziela się pisemnie.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę i miejsce jego wystawienia;

2) numer porządkowy;

3) pieczęć podłużną państwowego inspektora sanitarnego;

4) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których udzielono upoważnienia;

5) imię, nazwisko oraz stanowisko zajmowane przez osobę upoważnioną;

6) zakres czynności kontrolnych, do których osoba została upoważniona;

7) termin jego ważności lub okres, na jaki udzielono upoważnienia;

8) pieczęć okrągłą oraz podpis państwowego inspektora sanitarnego, który udzielił upoważnienia.

§ 3. Upoważnienia, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4, mogą być udzielane:

1) jednorazowo – do wykonania określonej czynności kontrolnej lub do wydania decyzji w określonej sprawie;

2) na czas oznaczony – do wykonywania określonych czynności kontrolnych lub do wydawania decyzji w określonych sprawach.

§ 4. 1. Pracownik jest obowiązany do przechowywania upoważnienia w sposób zapewniający, że nie zostanie ono wykorzystane przez osobę do tego niepowołaną.

2. W razie utraty upoważnienia pracownik jest obowiązany zawiadomić o tym bezzwłocznie państwowego inspektora sanitarnego, który udzielił upoważnienia.

3. Pracownik jest obowiązany zwrócić upoważnienie niezwłocznie po upływie terminu ważności.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (Dz. U. Nr 57, poz. 613).