ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

Na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych przy pobieraniu krwi, oddzielaniu jej składników oraz wydawaniu krwi i jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanych dalej „jednostkami”.

§ 2. 1. W jednostkach zatrudnia się osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy.

2. Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Osoby zatrudnione w jednostkach na stanowiskach pracy wymienionych w załączniku do rozporządzenia, niespełniające wymagań określonych w tym załączniku, mogą być zatrudnione na tych stanowiskach do czasu uzupełnienia wykształcenia, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).