ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozliczeniu z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, pokrywa koszty będące częściową odpłatnością za koszty wyżywienia i zakwaterowania, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788).”;

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrot kosztów związanych z leczeniem uzdrowiskowym osób uprawnionych, poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, następuje na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów wyliczonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”.

§ 2. 1. Zwrot kosztów na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dotyczy również leczenia uzdrowiskowego osób uprawnionych w okresie od dnia 1 maja 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

2. W terminie do dnia 15 grudnia 2005 r. oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zestawienie, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, za okres od dnia 1 maja 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.