ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Na podstawie art. 89 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Farmaceuta w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację.

2. Farmaceuta odbywa specjalizację przez cały czas jej trwania w pełnym wymiarze czasu pracy farmaceuty zatrudnionego w jednostce zgodnej z profilem specjalizacji.

3. Jeżeli farmaceuta pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, czas trwania specjalizacji ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.”;

2) w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli w danej specjalizacji nie ma wystarczającej liczby osób posiadających tytuł specjalisty, konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, może wyrazić zgodę na sprawowanie przez kierownika specjalizacji nadzoru nad przebiegiem specjalizacji pięciu osób.”;

3) w § 19 w ust. 1 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) utraty przez farmaceutę prawa wykonywania zawodu;

5) niepodjęcia przez farmaceutę specjalizacji w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego w karcie specjalizacji jako termin rozpoczęcia specjalizacji.”;

4) w § 20:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ośrodek wojewódzki po stwierdzeniu, że dokumenty, o których mowa w ust. 2, spełniają warunki formalne, przekazuje je do CEM nie później niż w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania tych dokumentów.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. CEM przesyła osobie dopuszczonej do egzaminu powiadomienie o miejscu i terminie składania egzaminu państwowego, nie później niż 21 dni przed datą jego rozpoczęcia.”;

5) w § 22 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W skład Komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, która składa egzamin.”;

6) w § 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Egzamin państwowy przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym, ustalonym przez dyrektora CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”;

7) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. Do zadań Komisji należy:

1) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu osoby, o której mowa w § 20 ust. 2, do egzaminu państwowego;

2) przeprowadzenie egzaminu praktycznego i teoretycznego zgodnie z regulaminem porządkowym, o którym mowa w § 24 ust. 1a;

3) ustalenie w porozumieniu z dyrektorem CEM miejsca i terminów egzaminów: praktycznego i teoretycznego;

4) przekazanie do CEM kart testowych, niezwłocznie po zakończonym egzaminie testowym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści;

5) przekazanie do CEM ocen z egzaminów praktycznego i ustnego oraz dokumentacji związanej z przeprowadzonym egzaminem państwowym, niezwłocznie po zakończonym egzaminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od zakończenia egzaminu.”;

8) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. 1. Farmaceuta może składać egzamin państwowy kończący daną specjalizację najwyżej trzy razy. Trzeci termin przystąpienia do egzaminu państwowego, który jest terminem ostatecznym, musi być wyznaczony nie później niż 36 miesięcy od daty zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

2. W przypadku gdy farmaceuta nie przystąpi do którejkolwiek z części egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tej części egzaminu w następnej sesji egzaminacyjnej.

3. W razie negatywnego wyniku którejkolwiek z części egzaminu państwowego, farmaceuta może przystąpić do egzaminu państwowego w następnej sesji egzaminacyjnej. W takim przypadku egzamin państwowy składa się ze wszystkich części, o których mowa w § 24 ust. 1.”;

9) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Farmaceuta, który rozpoczął specjalizację I stopnia przed dniem 25 czerwca 2003 r., odbywa specjalizację i składa egzamin według dotychczasowych zasad w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2008 r.”;

10) w § 35:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin, miejsce i formę egzaminu państwowego, o którym mowa w ust. 1, określa Dyrektor CEM na podstawie opinii konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dopuszczenie farmaceuty do egzaminu w trybie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5—11 w brzmieniu:

„5. Celem przystąpienia do egzaminu państwowego farmaceuta, któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy na podstawie ust. 1, powinien złożyć do ośrodka wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania farmaceuty następujące dokumenty:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego;

2) decyzję w sprawie uznania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczeniu go do egzaminu państwowego w przedmiotowych dziedzinach, wydaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie ust. 1;

3) dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za egzamin państwowy.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej lub do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wydania decyzji przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w ust. 1.

7. Ośrodek wojewódzki po stwierdzeniu, że dokumenty, o których mowa w ust. 5, spełniają warunki formalne, przekazuje je do CEM nie później niż w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania tych dokumentów.

8. CEM przesyła osobie dopuszczonej do egzaminu powiadomienie o miejscu i terminie składania egzaminu państwowego, nie później niż 21 dni przed datą jego rozpoczęcia.

9. Po zakończeniu postępowania egzaminacyjnego CEM dokumenty, o których mowa w ust. 5, wraz z wydanym zaświadczeniem przesyła do wybranej przez siebie jednostki szkolącej, właściwej rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania farmaceuty.

10. Jednostka szkoląca, do której CEM przestał dokumenty wskazane w ust. 9, wydaje farmaceucie dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty.

11. Po wydaniu farmaceucie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, jednostka szkoląca przesyła dokumenty, o których mowa w ust. 5, wraz z odpisem dyplomu do ośrodka wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania farmaceuty.”;

11) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. Do przeprowadzenia egzaminu państwowego, o którym mowa w § 35 ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w § 35, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia.”;

12) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Farmaceuta, który rozpoczął specjalizację II stopnia przed dniem 25 czerwca 2003 r., odbywa specjalizację i składa egzamin według dotychczasowych zasad w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2009 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.