ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków 2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) poz. 990 otrzymuje brzmienie:


990 4-aminoazobenzen (nr CAS 60-09-3) 4-Aminoazobenzene (CAS No 60-09-3)

b) poz. 1073 otrzymuje brzmienie:


1073 Chlordan (nr CAS 57-74-9) Chlordane, pur (CAS No 57-74-9)

c) poz. 1107 otrzymuje brzmienie:


1107 Cl Solvent Yellow 14 (nr CAS 842-07-9) Cl Solvent Yellow 14 (CAS No 842-07-9)

2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia dodaje się poz. 27 w brzmieniu:


27 Ester heksylowy kwasu 2[4-(diety-loamino)-2-hydroksybenzoilo] benzoesowego (nr CAS 302776-68-7) Benzoic acid, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl] hexylester (CAS No 302776-68-7) (nazwa INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) 10 w produktach ochrony przeciwsłonecznej

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Komisji 2005/9/WE z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/WE dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika VII do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 27 z 29.01.2005, str. 46).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 213, poz. 2158.