ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania

Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Koszty przeprowadzenia przez inspektorów do spraw wytwarzania inspekcji, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 38 ust. 6 i art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, odpowiadają w zakresie:

1) kosztów czasu pracy:

a) 1 500 PLN za każdy dzień inspekcji, niezależnie od liczby inspektorów — w przypadku wytwórni znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) 2 500 PLN za każdy dzień inspekcji, niezależnie od liczby inspektorów — w przypadku wytwórni znajdującej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2) kosztów pobytu:

a) cenie zakwaterowania w hotelu kategorii IV w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462),

b) wysokości diet, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554) — w przypadku podróży, o której mowa w pkt 1 lit. a,

c) wysokości diet, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555) — w przypadku podróży, o której mowa w pkt 1 lit. b;

3) kosztów podróży:

a) cenie biletu określonej dla przejazdów w komunikacji krajowej w klasie I, w wagonie sypialnym, bądź w wagonie z miejscami do leżenia — w przypadku podróży pociągiem,

b) cenie biletu określonej dla przelotów w klasie ekonomicznej — w przypadku podróży samolotem,

c) cenie biletu określonej dla przejazdów środkami komunikacji miejscowej,

d) wysokości ryczałtu, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wymienionego w pkt 2 lit. b,

e) wysokości ryczałtu, o którym mowa w § 10 rozporządzenia wymienionego w pkt 2 lit. c.

§ 2. Główny Inspektor Farmaceutyczny zawiadamia wnioskodawcę, na 45 dni przed planowaną datą inspekcji, o jej terminie i czasie trwania, liczbie inspektorów biorących w niej udział oraz wysokości kosztów.

§ 3. Opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w § 1, są wnoszone przez wnioskodawcę na rachunek bieżący dochodów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i stanowią dochód budżetu państwa.

§ 4. Wnioskodawca przedstawia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu dowody pokrycia kosztów, o których mowa w § 1, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem inspekcji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539.