ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru

Na podstawie art. 25d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę albo pielęgniarki, położne zamierzające udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki, w celu uzyskania zezwolenia i jego wpisu do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, składają okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki, następujące dokumenty:

1) wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarki, położnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki, położnej i jego wpis do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, lub wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i jego wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) kopię „Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „Prawa wykonywania zawodu położnej”;

3) potwierdzający posiadanie specjalizacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w przypadku pielęgniarek, położnych zamierzających wykonywać praktykę, w ramach której udzielać będą świadczeń zdrowotnych wymagających posiadania specjalizacji;

4) potwierdzające prawo pielęgniarki lub położnej do korzystania z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka albo grupowa praktyka pielęgniarek, położnych;

5) potwierdzające prawo pielęgniarki lub położnej do korzystania z pomieszczenia, w którym będą przyjmowane wezwania, będzie przechowywana dokumentacja medyczna, aparatura i sprzęt medyczny wymagający sterylizacji – w przypadku gdy pielęgniarka, położna zamierza wykonywać praktykę wyłącznie w miejscu wezwania;

6) uwierzytelnioną kopię umowy spółki cywilnej lub spółki partnerskiej – w przypadku pielęgniarek, położnych zamierzających udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki;

7) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie w danym pomieszczeniu określonych świadczeń zdrowotnych.

§ 2. 1. Pielęgniarka, położna lub pielęgniarki, położne, które zamierzają równocześnie wykonywać indywidualną praktykę i indywidualną specjalistyczną praktykę oraz udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki albo dwie z nich, w celu uzyskania zezwolenia i jego wpisu do rejestru, obowiązane są złożyć odrębny wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, dla każdej z tych praktyk.

2. Pielęgniarka, położna lub pielęgniarki, położne, które zamierzają wykonywać indywidualną praktykę i indywidualną specjalistyczną praktykę oraz udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki w kilku pomieszczeniach, obowiązane są przedstawić dane, o których mowa w § 1 pkt 4, 5 i 7, dla każdego z tych pomieszczeń.

§ 3. 1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1, podejmuje uchwałę o wydaniu zezwolenia na wykonywanie praktyki oraz o dokonaniu jego wpisu do rejestru albo odmowie wydania zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w § 1.

2. Na podstawie uchwały o wydaniu zezwolenia na wykonywanie praktyki oraz o dokonaniu jego wpisu do rejestru okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje niezwłocznie pielęgniarce, położnej zezwolenie na wykonywanie praktyki oraz zaświadczenie o jego wpisie do rejestru.

3. W przypadku grupowej praktyki pielęgniarek, położnych zezwolenie i zaświadczenie, o których mowa w ust. 2, okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje każdej pielęgniarce, położnej będącej wspólnikiem spółki.

4. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1, okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje pielęgniarce, położnej lub pielęgniarkom, położnym zezwolenie i zaświadczenie, o których mowa w ust. 2, odrębnie dla indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki i grupowej praktyki.

5. Wzory zezwoleń i zaświadczeń, o których mowa w ust. 2, stanowią załączniki nr 3–9 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Rejestr indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestr grupowych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzone są w systemie ewidencyjno-informatycznym. Wpisowi do rejestrów podlegają następujące dane:

1) numer wpisu do rejestru;

2) imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki, położnej;

3) numer rejestru pielęgniarki, położnej w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych;

4) numer prawa wykonywania zawodu;

5) numer dyplomu posiadanej specjalizacji oraz dziedzina specjalizacji – w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających posiadania specjalizacji;

6) oznaczenie rodzaju praktyki;

7) numer i data uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wydaniu zezwolenia na wykonywanie praktyki i dokonaniu jego wpisu do rejestru oraz numery i daty uchwał o zmianie wpisu;

8) adres praktyki i adresy miejsca jej wykonywania albo udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki pielęgniarek i położnych;

9) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej;

10) adres do korespondencji;

11) adres miejsca przyjmowania wezwań;

12) adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, aparatury i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji – w przypadku praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania;

13) nazwa organu sanitarnego oraz numer i data wydania opinii o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do danego pomieszczenia;

14) numer i data uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie praktyki i skreśleniu zezwolenia z rejestru.

2. Rejestr jest jawny.

§ 5. 1. W przypadku gdy pielęgniarka, położna zamierza:

1) wykonywać praktykę w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia niż dziedzina wpisana do rejestru,

2) udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki w jednej z dziedzin pielęgniarstwa lub dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia niewpisanych do rejestru

– obowiązana jest ponownie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia.

2. W przypadku gdy pielęgniarka, położna zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki, pielęgniarki, położne zamierzające nadal udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach tej grupowej praktyki obowiązane są ponownie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia.

3. W przypadku gdy pielęgniarka, położna zamierza wykonywać praktykę w innym pomieszczeniu niż pomieszczenie wpisane do rejestru, obowiązana jest powiadomić o tym na piśmie okręgową radę pielęgniarek i położnych, która wydała zezwolenie i dokonała jego wpisu do rejestru, oraz dołączyć opinię, o której mowa w § 1 pkt 7.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, okręgowa rada pielęgniarek i położnych po sprawdzeniu przedstawionych jej danych, na podstawie podjętej uchwały, wydaje nowe zezwolenie i zaświadczenie o jego wpisie do rejestru albo dokonuje wpisu nowych danych lub zmiany danych wpisanych do rejestru i wydaje zaświadczenie o wpisie, albo odmawia wydania zezwolenia, wpisania nowych danych lub zmiany danych wpisanych do rejestru.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. (poz. 602)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 7

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 8

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 9

WZÓR

(PDF)1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).