ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Na podstawie art. 14e ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i szczegółowy tryb zgłaszania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich terminy;

2) wzory zaświadczeń, o których mowa w art. 14a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”;

3) zakres danych zamieszczonych we wniosku o przystąpienie do LEK albo LDEK;

4) wykaz podstawowych dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK;

5) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 ustawy, i komisji, o której mowa w art. 14c ust. 2 ustawy;

6) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8 ustawy;

7) szczegółowy tryb unieważniania LEK albo LDEK;

8) szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK;

9) wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK;

10) sposób przekazywania przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) wyników LEK i LDEK uprawnionym podmiotom;

11) wysokość opłaty, o której mowa w art. 14c ust. 6 ustawy, oraz sposób jej uiszczania.

§ 2. 1. Terminy LEK wyznacza się w okresie od dnia 15 września do dnia 30 września i w okresie od dnia 15 lutego do dnia 28 lutego.

2. Terminy LDEK wyznacza się w okresie od dnia 1 września do dnia 14 września i w okresie od dnia 1 lutego do dnia 14 lutego.

3. CEM przy przeprowadzaniu LEK i LDEK współpracuje z ministrem właściwym do spraw zdrowia, wojewodami, konsultantami krajowymi, okręgowymi radami lekarskimi oraz uczelniami wyższymi.

§ 3. 1. Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek w tej sprawie do dyrektora CEM:

1) do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin — w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;

2) do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzany jest dany egzamin — w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) miejsce urodzenia;

4) numer PESEL; w przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;

5) obywatelstwo;

6) adres miejsca zamieszkania;

7) adres do korespondencji;

8) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

9) w przypadku lekarzy lub lekarzy dentystów:

a) numer dokumentu odpowiednio „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”,

b) numer rejestracyjny lekarza w izbie lekarskiej;

10) numer i datę wydania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty albo zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku lekarskim, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, jeżeli w dniu złożenia wniosku posiada taki dokument;

11) nazwę uczelni medycznej i wydział, której osoba jest studentem lub którą ta osoba ukończyła, i rok jej ukończenia, a w przypadku lekarza lub lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię medyczną w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej — nazwę polskiej uczelni medycznej, która przeprowadziła nostryfikację dyplomu lekarza lub lekarza dentysty;

12) oznaczenie rady lekarskiej, która w przypadku lekarza lub lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię medyczną w państwie członkowskim Unii Europejskiej, wydała zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

13) oznaczenie preferowanego miejsca składania egzaminu spośród wskazanych przez CEM;

14) oznaczenie języka, w którym osoba zamierza składać egzamin;

15) liczbę dotychczasowych zgłoszeń do LEK albo LDEK.

3. Formularz wniosku jest generowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej i pobierany na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapisanie zgłoszonych na wniosku danych.

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, CEM przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej dane studentów oraz absolwentów, którzy nie posiadają prawa wykonywania zawodu, wskazane w ust. 2, właściwym wydziałom uczelni medycznych.

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 2, właściwe wydziały uczelni medycznych przekazują do CEM listę wnioskodawców uprawnionych i nieuprawnionych do składania LEK albo LDEK, wraz ze średnią ocen ze studiów, w przypadku studentów kierunku lekarskiego — z 5 lat, a w przypadku studentów kierunku lekarsko-dentystycznego — z 4 lat. Lista przekazywana jest do CEM za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w postaci papierowej. Listę przekazywaną w postaci papierowej podpisuje dziekan właściwego wydziału uczelni medycznej.

6. W przypadku ustalenia, że wnioskodawca nie jest uprawniony do składania LEK albo LDEK, wydział uczelni medycznej, który stwierdził tę okoliczność, dołącza do listy, o której mowa w ust. 5, uzasadnienie.

7. Naczelna Rada Lekarska (NRL) udostępnia CEM informacje zawarte w rejestrach i Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których mowa odpowiednio w art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657).

8. Dyrektor CEM zawiadamia niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, osoby niespełniające warunków niezbędnych do przystąpienia do LEK albo LDEK o warunkach, których dana osoba nie spełnia, wskazując na konieczność ich spełnienia do dnia przeprowadzenia LEK albo LDEK.

9. Dyrektor CEM ustala listy osób zdających w danym miejscu i terminie oraz zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.

10. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 9, jest przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. 1. LEK zawiera pytania z następującego zakresu kształcenia przeddyplomowego:

1) chorób wewnętrznych, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego — 39 pytań,

2) pediatrii, w tym neonatologii — 29 pytań,

3) chirurgii, w tym chirurgii urazowej — 27 pytań,

4) położnictwa i ginekologii — 26 pytań,

5) psychiatrii — 14 pytań,

6) medycyny rodzinnej — 20 pytań,

7) medycyny ratunkowej i intensywnej terapii — 20 pytań,

8) bioetyki i prawa medycznego — 10 pytań,

9) orzecznictwa lekarskiego — 7 pytań,

10) zdrowia publicznego — 8 pytań

— przy czym wśród pytań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej znajduje się co najmniej 20 pytań z dziedziny onkologii.

2. LDEK zawiera pytania z następującego zakresu kształcenia przeddyplomowego:

1) stomatologii zachowawczej — 46 pytań,

2) stomatologii dziecięcej — 35 pytań,

3) chirurgii stomatologicznej — 25 pytań,

4) protetyki stomatologicznej — 25 pytań,

5) periodontologii — 14 pytań,

6) ortodoncji — 20 pytań,

7) medycyny ratunkowej — 10 pytań,

8) bioetyki i prawa medycznego — 10 pytań,

9) orzecznictwa lekarskiego — 7 pytań,

10) zdrowia publicznego — 8 pytań

— przy czym wśród pytań z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji znajduje się co najmniej 20 pytań z dziedziny onkologii.

3. Test opracowany w języku innym niż język polski jest tłumaczeniem testu przygotowanego na dany LEK albo LDEK w języku polskim.

§ 5. 1. W celu powołania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 ustawy, dyrektor CEM zwraca się do podmiotów, o których mowa w art. 14b ust. 2 ustawy, o wskazanie kandydatów do tej Komisji.

2. Wskazanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko kandydata;

2) numer PESEL; w przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) adres do korespondencji;

5) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

6) określenie podmiotu reprezentowanego przez kandydata.

3. Listy kandydatów przesyła się do CEM za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w postaci papierowej.

4. Wzór oświadczenia członka Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 8 ustawy, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. W celu powołania komisji, o której mowa w art. 14c ust. 2 ustawy, dyrektor CEM zwraca się do konsultantów krajowych właściwych dla dziedzin, o których mowa w § 4, o wskazanie kandydatów do tej komisji.

2. Wskazując kandydatów do komisji, o której mowa w art. 14c ust. 2 ustawy, podaje się dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1-5. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Osoba przystępująca odpowiednio do LEK albo LDEK przedstawia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu, o którym mowa w art. 14b ust. 5 ustawy:

1) dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku studenta — zaświadczenie o stanie studiów studenta 6. roku kierunku lekarskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, albo zaświadczenie o stanie studiów studenta 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

3) w przypadku osób, które ukończyły studia, a nie otrzymały dyplomu lekarza lub lekarza dentysty — zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;

4) w przypadku lekarza lub lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię medyczną w Rzeczypospolitej Polskiej — dyplom lekarza lub lekarza dentysty;

5) w przypadku lekarza lub lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię medyczną w państwie członkowskim Unii Europejskiej — zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

6) w przypadku lekarza lub lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię medyczną w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej — zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

§ 8. 1. Osoby przystępujące do LEK albo LDEK zajmują w sali egzaminacyjnej miejsca oznaczone wcześniej numerem kodowym nadanym przez CEM.

2. Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do LEK albo LDEK Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 5 ustawy:

1) informuje o organizacji i przebiegu egzaminu;

2) podaje adres strony internetowej CEM, na której zostaną umieszczone wyniki LEK i LDEK;

3) informuje o zakazach obowiązujących podczas egzaminu i konsekwencjach ich naruszenia, a w szczególności o dyskwalifikacji, o której mowa w § 9.

3. Przebieg LEK i LDEK może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, o czym osoby przystępujące do egzaminu informuje się w zawiadomieniu o egzaminie oraz bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu.

§ 9. 1. Test powinien być rozwiązywany samodzielnie.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazów, o których mowa w art. 14a ust. 9 ustawy, w trakcie trwania egzaminu, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 5 ustawy, odnotowuje ten fakt w protokole egzaminacyjnym. W przypadku dyskwalifikacji osoby zdającej egzamin, w protokole wskazuje się przyczynę dyskwalifikacji i godzinę przerwania egzaminu testowego.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazów, o których mowa w art. 14a ust. 9 ustawy, po zakończeniu egzaminu na podstawie analizy obrazów zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, o których mowa w § 8 ust. 3, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 ustawy, odnotowuje ten fakt w protokole egzaminacyjnym. W przypadku dyskwalifikacji osoby zdającej egzamin, w protokole wskazuje się przyczynę dyskwalifikacji.

4. O zdyskwalifikowaniu osoby zdającej egzamin dyrektor CEM informuje:

1) w przypadku studenta — dziekana właściwego wydziału uczelni medycznej;

2) w przypadku lekarza lub lekarza dentysty — właściwego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem okręgowej izby lekarskiej, lub właściwego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wojskowej izby lekarskiej, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem wojskowej izby lekarskiej.

§ 10. 1. Osoby przystępujące do danego LEK albo LDEK mają prawo wglądu do treści zadań testowych w celu składania zastrzeżeń. Zadania testowe są udostępniane w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po danym LEK albo LDEK.

2. W celu rozstrzygnięcia merytorycznych zastrzeżeń do zadania testowego wykorzystanego podczas danego LEK albo LDEK, dyrektor CEM wyznacza spośród członków komisji, o której mowa w art. 14c ust. 2 ustawy, co najmniej 3-osobowy zespół i wskazuje jego przewodniczącego.

3. Zespół, o którym mowa w ust. 2, rozstrzyga o uznaniu albo odrzuceniu zastrzeżeń w drodze głosowania. W przypadku jednakowej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego komisji.

4. Z posiedzenia zespołu, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzany protokół, zawierający w szczególności rozstrzygnięcie o uznaniu albo odrzuceniu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem. Do protokołu dołącza się w postaci elektronicznej lub papierowej złożone zastrzeżenia.

§ 11. 1. Za prawidłową odpowiedź na pytanie w teście uznaje się zaznaczenie wyłącznie jednej, prawidłowej odpowiedzi.

2. Ustalenie wyników następuje po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w § 10.

3. CEM niezwłocznie po ustaleniu wyników LEK lub LDEK ogłasza je na swojej stronie internetowej, podając nadany przez CEM numer kodowy zdającego, wynik procentowy do dwóch miejsc po przecinku i liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi.

4. CEM, niezwłocznie po ustaleniu wyników LEK lub LDEK, przekazuje je uprawnionym podmiotom za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 12. 1. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w art. 14c ust. 8 ustawy, dyrektor CEM, uznając zasadność unieważnienia LEK albo LDEK, występuje w terminie 30 dni od ich stwierdzenia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na unieważnienie LEK albo LDEK.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor CEM wskazuje przyczyny unieważnienia oraz jego zakres, o którym mowa w art. 14c ust. 8 ustawy.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do dyrektora CEM stanowisko dotyczące unieważnienia egzaminu. W stanowisku tym minister może zmienić zakres unieważnienia proponowanego przez dyrektora CEM.

4. Po otrzymaniu stanowiska ministra właściwego do spraw zdrowia dyrektor CEM, odpowiednio do zakresu unieważnienia określonego w stanowisku, może wydać zarządzenie o unieważnieniu egzaminu, wskazując zakres unieważnienia. Zarządzenie jest ogłaszane na stronie internetowej CEM.

§ 13. 1. Wzór świadectwa złożenia LEK stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Wzór świadectwa złożenia LDEK stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Osoba zdająca egzamin może wystąpić do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o wydanie informacji o wyniku LEK albo LDEK.

§ 14. 1. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, do LEK albo LDEK składanego po raz czwarty i kolejny, osoba zdająca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, do LEK albo LDEK składanego w języku obcym, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy, osoba zdająca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 340 zł.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora CEM na stronie internetowej CEM.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. (poz. 903)

Załącznik 3 Wzór — Oświadczenie

Załącznik 4 Wzór — Zaświadczenie

Załącznik 5 Wzór — Zaświadczenie

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).