ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych

Na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i warunki przekazywania zwłok do celów naukowych, w tym:

1) warunki uzasadniające przekazanie zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zwanych dalej „uczelnią”;

2) tryb przekazywania zwłok;

3) sposób ponoszenia kosztów transportu zwłok.

§ 2. 1. Warunkami przekazywania zwłok, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej „ustawą”, do celów naukowych są:

1) wystąpienie przez uczelnię z wnioskiem do właściwego starosty o przekazanie zwłok do celów naukowych;

2) uzasadnienie wniosku, o którym mowa w pkt 1.

2. Warunkiem przekazywania zwłok, o których mowa w art. 10 ust. 6 ustawy, do celów naukowych jest przedstawienie pisemnego oświadczenia osoby, która pragnie przekazać swoje zwłoki uczelni.

§ 3. 1. Przekazywanie zwłok do celów naukowych odbywa się w sposób zapewniający zachowanie godności należnej zmarłemu.

2. W czasie przekazywania, przewożenia i przechowywania zwłok uczelnia jest obowiązana przestrzegać przepisów określających sposób postępowania ze zwłokami.

3. Przekazanie zwłok uczelni następuje na podstawie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu:

1) decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, lub

2) oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4. Przekazanie zwłok uczelni następuje wraz z kartą zgonu zawierającą adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

§ 4. 1. Uczelnia ponosi koszty transportu zwłok na podstawie faktury lub rachunku, wystawionych przez podmiot wykonujący transport.

2. Kwota odpowiadająca wysokości kosztów wynikających z faktury lub rachunku, o których mowa w ust. 1, jest przekazywana na rachunek bankowy podmiotu, który wykonał transport.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817.