ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenie z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa.

§ 2. 1. Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu.

2. Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwanej dalej „listą”, po uzyskaniu ich pisemnej zgody zgłasza kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii.

3. Lista biegłych, o których mowa w ust. 1, jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia.

4. Biegłych ustanawia się na okres trzech lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.

§ 3. W celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu należy:

1) ocenić dane z dostępnej dokumentacji;

2) ocenić stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobistego badania;

3) ocenić wyniki badań laboratoryjnych;

4) zlecić niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne.

§ 4. 1. Opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra oraz psycholog.

2. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwane dalej „badaniem”, biegły przeprowadza w zakresie swojej specjalności, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności osoby badanej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Badanie połączone z oddaniem pod obserwację przeprowadza się w zakładach lecznictwa odwykowego.

§ 5. Jeżeli osoba badana odmawia poddania się badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie jest możliwe ustalenie wniosków diagnostycznych, biegły ogranicza swoje czynności do możliwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistniałych okolicznościach w sporządzonej opinii.

§ 6. 1. Opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zawiera:

1) imię, nazwisko biegłego oraz miejsce jego zatrudnienia;

2) wskazanie organu kierującego na badanie;

3) datę postanowienia i sygnaturę akt sprawy;

4) miejsce i datę przeprowadzenia badania;

5) miejsce i datę sporządzenia opinii;

6) imię, nazwisko, PESEL oraz adres osoby badanej;

7) wyciąg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporządzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych;

8) opis przebiegu badania, określający jego zakres;

9) wynik badania ogólnego;

10) rozpoznanie wraz z uzasadnieniem;

11) wskazanie dalszego trybu postępowania;

12) podpis biegłego.

2. W celu sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 1, biegły może uzyskać dodatkowe informacje od specjalisty terapii uzależnień.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 25, poz. 116).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.