ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych

Na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej (Dz. U. Nr 93, poz. 893) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość opłaty rejestrowej za zgłoszenie wyrobu stosowanego w medycynie weterynaryjnej do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania wynosi 170 zł.

2. Wysokość opłaty rejestrowej za zmianę danych zawartych w Rejestrze, o którym mowa w ust. 1, wynosi 170 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).