ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz za zmianę danych zawartych w Rejestrze

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty rejestrowe wnoszone przez podmiot uprawniony dokonujący zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania dla:

1) wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia – 170 zł;

2) wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro – 350 zł;

3) aktywnego wyrobu medycznego do implantacji – 170 zł;

4) systemu lub zestawu zabiegowego albo sterylizacji wyrobu medycznego dokonywanej przez wytwórcę, o których mowa w art. 8 ustawy – 170 zł;

5) wytwórcy wykonującego wyrób medyczny na zamówienie – 170 zł.

2. Opłatę rejestrową wnoszoną przez podmiot uprawniony dokonujący zgłoszenia zmiany danych objętych Rejestrem wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania ustala się w wysokości opłaty rejestrowej określonej odpowiednio w ust. 1.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

Minister Zdrowia: L. Sikorski1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych (Dz. U. Nr 234, poz. 1977), które traci moc w części dotyczącej wysokości opłat rejestrowych.