ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej

Na podstawie art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organy celne, w zakresie swojej właściwości rzeczowej, w celu zapewnienia prawidłowej kontroli obrotu towarowego środkami spożywczymi, dozwolonymi substancjami dodatkowymi, innymi składnikami żywności, substancjami pomagającymi w przetwarzaniu oraz materiałami lub wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zwanymi dalej „towarami”, z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, współdziałają i udzielają sobie wzajemnej pomocy w sprawach:

1) czynności kontrolnych;

2) wymiany informacji;

3) szkoleń i wymiany doświadczeń.

2. Współdziałanie organów, o których mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) uzgadnianiu postępowania w przypadku zatrzymania na przejściu granicznym transportu partii towarów, w celu zgromadzenia i dostarczenia przez osobę odpowiedzialną za towar dokumentacji wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”;

2) uzgadnianiu postępowania dotyczącego podejmowania tymczasowych środków ochronnych w nagłych przypadkach, o których mowa w art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002/WE z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002);

3) wzajemnym udzielaniu pomocy w zakresie prawidłowej identyfikacji towarów, a także informowaniu o zauważonych nieprawidłowościach stwierdzonych w związku z kontrolą celną lub sanitarną przy wprowadzaniu na obszar celny Wspólnoty, wyprowadzaniu z obszaru celnego Wspólnoty i przemieszczaniu w ramach procedury tranzytu przez obszar celny Wspólnoty towarów podlegających granicznej kontroli sanitarnej;

4) nadawaniu przez organy celne przeznaczenia celnego lub podejmowaniu przez te organy innych działań przewidzianych przepisami prawa celnego w odniesieniu do partii towarów, po uprzednim wydaniu przez właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego świadectwa, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 lub pkt 2 ustawy, lub decyzji, w przypadku gdy zgłoszone do granicznej kontroli sanitarnej towary nie spełniają obowiązujących wymagań w zakresie jakości zdrowotnej;

5) powiadamianiu przez organ celny właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o podjęciu przez ten organ działań przewidzianych przepisami prawa celnego w przypadku ujawnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów niepoddanych granicznej kontroli sanitarnej;

6) wzajemnej wymianie informacji dotyczących negatywnych zjawisk występujących przy wprowadzaniu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej oraz ich przemieszczaniu w ramach procedury tranzytu poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

§ 2. 1. W przypadku konieczności wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy towary są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwowy graniczny inspektor sanitarny wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli jakości zdrowotnej przez państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę odbiorcy lub miejsce złożenia towaru, na zasadach, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, państwowy graniczny inspektor sanitarny zawiadamia właściwy organ celny, który wydaje zgodę na objęcie towaru procedurą tranzytu, oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

3. Wzór zawiadomienia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. W przypadku tranzytu towaru przeznaczonego do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, osoba odpowiedzialna za towar zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę odbiorcy lub miejsce złożenia towaru o nadejściu przesyłki.

§ 4. Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę odbiorcy lub miejsce złożenia towaru zawiadamia o wynikach kontroli, o której mowa w § 2, właściwy organ celny, przesyłając temu organowi kopie świadectw, o których mowa w art. 41 ust. 4 ustawy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1284)

WZÓR

(PDF)1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej żywności (Dz. U. Nr 50, poz. 439), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.