ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Narodowego instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 30/34 (numer identyfikacyjny REGON 15244176; numer identyfikacji podatkowej NIP 521-32-12-384) 3) nadaje się nazwę „Narodowy Instytut Leków”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

3) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego został powołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (Dz. U. Nr 150, poz. 1251).