ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych

Na podstawie art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zabiegi i czynności polegające na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych, które mogą być wykonywane przez osoby, o których mowa w art. 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.

2. Wykaz zabiegów i czynności, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. (poz. 2481)

WYKAZ ZABIEGÓW I CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA POBRANIU OD PACJENTA MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).