ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanej dalej „ustawą”, oraz sposób ich finansowania.

§ 2. 1. Zawieranie umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, zwanych dalej „umowami”, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert.

1a. 3) W przypadku:

1)   potwierdzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaistnienia ryzyka zawleczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej,

2)   wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakażenia, podejrzenia zachorowania lub zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną,

3)   wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego lub epidemii choroby zakaźnej,

4)   ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia, zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym

— minister właściwy do spraw zdrowia zawiera umowy z wyznaczonymi przez siebie podmiotami spośród podmiotów, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy.

2. Do konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, mogą przystępować podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, zwane dalej „oferentami”.

§ 3. Konkurs ofert przeprowadza minister właściwy do spraw zdrowia albo wskazana przez niego i podległa mu państwowa jednostka budżetowa właściwa w sprawach udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane z zakresu ochrony zdrowia, zwana dalej „państwową jednostką budżetową”.

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert minister właściwy do spraw zdrowia albo kierownik państwowej jednostki budżetowej zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności:

1)   nazwę zamawiającego i adres siedziby;

2)   przedmiot zamówienia, przez wskazanie:

a)  zadań, które będą przedmiotem umowy,

b)  trybu i miejsca realizacji zadań, które będą przedmiotem umowy;

3)   wymagane dane identyfikujące oferenta;

4)   rodzaj dokumentów i danych, jakie powinien złożyć oferent;

5)   warunki wymagane od oferentów, w tym kwalifikacje zawodowe i techniczne, jakie muszą spełniać;

6)   okres, na j aki zostanie zawarta umowa;

7)   termin składania ofert;

8)   kryteria oceny ofert;

9)   informacje o miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu ofert.

3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

4. W przypadku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, które są usługami medycznymi w rozumieniu załącznika II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132), do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio art. 29 ust. 1-3, art. 30 ust. 1-6 i art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 4) ) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ust. 4 tej ustawy.

5. Oferenci składają oferty w formie pisemnej, w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert minister właściwy do spraw zdrowia albo kierownik państwowej jednostki budżetowej powołuje komisję i określa regulamin komisji.

2. W skład komisji wchodzą osoby posiadające kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w zakresie specyfiki zawieranej umowy.

§ 6. 1. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.

2. W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów:

1)   stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert;

2)   otwiera oferty i ustala, które z nich spełniają warunki formalne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3–6;

3)   przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów oświadczenia.

3. W części niejawnej konkursu ofert komisja, na podstawie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8:

1)   wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają realizację przedmiotu zamówienia;

2)   nie dokonuje wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 7. 1. Komisja odrzuca ofertę:

1)   złożoną po terminie;

2)   jeżeli nie spełnia wymaganych warunków określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.

3. W przypadku gdy w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, jeżeli z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

4. Komisja sporządza protokół z przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert zawierający propozycję rozstrzygnięcia i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

5. W przypadku gdy konkurs ofert prowadzi komisja powołana przez kierownika państwowej jednostki budżetowej, protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przedstawiany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez kierownika tej jednostki.

§ 8. Minister właściwy do spraw zdrowia unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

1)   nie wpłynęła żadna oferta;

2)   odrzucono wszystkie oferty;

3)   kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą minister właściwy do spraw zdrowia może przeznaczyć na finansowanie umowy;

4)   nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 9. 1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie konkursu ofert, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 5 dni od dnia zakończenia konkursu ofert.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany, oraz uzasadnienie wyboru oferty.

§ 10. 1. Oferent biorący udział w konkursie ofert może wnieść do ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu.

2. W przypadku unieważnienia konkursu ofert odwołanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje.

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

5. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia uwzględnia lub odrzuca odwołanie.

6. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 5, jest zamieszczane, w terminie 5 dni od dnia jego podjęcia, na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

7. W przypadku uwzględnienia odwołania oferenta ponownie przeprowadza się postępowanie konkursowe.

§ 11. W przypadku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, które są usługami medycznymi w rozumieniu załącznika II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, stosuje się odpowiednio art. 95 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

§ 12. 1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, określone w umowie, są finansowane na podstawie faktury lub rachunku i miesięcznego zestawienia zawierającego w szczególności ilość, rodzaj oraz datę podjętych działań lub realizacji zadań.

2. Fakturę lub rachunek, o których mowa w ust. 1, wystawia się na ogólną kwotę za wszystkie podjęte działania lub zrealizowane zadania wymienione w załączonym do niej zestawieniu.

§ 13. Rozliczenie umów i przekazanie środków finansowych za ich realizację następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 12.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5) .


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 619 i 1138 oraz z 2015 r. poz. 1365, 1916 i 1991.

3)   Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania (Dz. U. poz. 1437), które weszło w życie z dniem 22 października 2014 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 października 2011 r.