ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za krew i poszczególne składniki krwi wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości:

1) 269,00 zł za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

2) 176,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych;

3) 135,00 zł za jednostkę osocza świeżo mrożonego po karencji;

4) 228,00 zł za jednostkę osocza świeżo mrożonego po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

5) 88,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

6) 1088,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

7) 1088,00 zł za jednostkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

8) 1502,00 zł za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

9) 259,00 zł za jednostkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych;

10) 114,00 zł za jednostkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

11) 187,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej po redukcji biologicznych czynników zakaźnych;

12) 1583,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z aferezy po redukcji biologicznych czynników zakaźnych.

2. Określenie jednostka:

1) krwi pełnej konserwowanej, użyte w ust. 1 pkt 1, oznacza 450 ml (± 10%), bez antykoagulantu;

2) koncentratu krwinek czerwonych, użyte w ust. 1 pkt 2 i 9, oznacza składnik uzyskany z jednostki krwi pełnej albo metodą aferezy, tj. 250 ml (± 50 ml), w zależności od rodzaju koncentratu krwinek czerwonych, bez roztworu wzbogacającego;

3) osocza świeżo mrożonego, użyte w ust. 1 pkt 3 i 4, oznacza co najmniej 150 ml, a jednostka osocza z aferezy oznacza 200 ml;

4) koncentratu krwinek płytkowych, użyte w ust. 1 pkt 5 i 10, oznacza krwinki płytkowe uzyskane z jednostki krwi pełnej;

5) koncentratu krwinek płytkowych z aferezy, użyte w ust. 1 pkt 6, oznacza krwinki płytkowe uzyskane przy użyciu separatora komórkowego od jednego dawcy (1 donacja niezależnie od ilości pobranych krwinek płytkowych);

6) ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy, użyte w ust. 1 pkt 7, oznacza koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego od jednego dawcy (1 donacja niezależnie od ilości pobranych krwinek płytkowych);

7) koncentratu granulocytarnego, użyte w ust. 1 pkt 8, oznacza składnik krwi zawierający granulocyty zawieszone w osoczu, otrzymany od jednego dawcy metodą aferezy;

8) koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej po redukcji biologicznych czynników zakaźnych, użyte w ust. 1 pkt 11, oznacza krwinki płytkowe uzyskane z jednostki krwi pełnej i poddane redukcji biologicznych czynników zakaźnych;

9) koncentratu krwinek płytkowych z aferezy po redukcji biologicznych czynników zakaźnych, użyte w ust. 1 pkt 12, oznacza krwinki płytkowe, uzyskane przy użyciu separatora komórkowego od jednego dawcy (1 donacja niezależnie od ilości pobranych krwinek płytkowych) i poddane redukcji biologicznych czynników zakaźnych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 3)


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1031).