ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć

Na podstawie art. 49a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi wraz ze wskazaniem zasięgu terytorialnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. 1. Podmiotami obowiązanymi do zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym są:

1)   lekarz, ratownik medyczny, felczer, starszy felczer lub pielęgniarka w zakładzie opieki zdrowotnej;

2)   osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki;

3)   osoba fizyczna inna niż wymieniona w pkt 2, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;

4)   podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie produktu biobójczego lub substancji czynnej do obrotu;

5)   organy nadzoru, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują zgłoszenia otrzymanych informacji o zatruciach produktami biobójczymi ośrodkowi toksykologicznemu właściwemu ze względu na zasięg terytorialny.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) .

1) Minister Zdrowia kierował działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 iNr284, poz. 1672).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 225, poz. 1464 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 82, poz. 451.

3)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 września 2006 r.