ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 czerwca 2005 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach:

a) dla których minister właściwy do spraw zdrowia jest organem założycielskim, nadzorującym lub organem, który utworzył dany podmiot,

b) utworzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

2) wzór wniosku statutowego organu nadzorczego o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podmiot — jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 9, 12, 13 i 16 ustawy;

2) uprawniony — osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

3) rok obrotowy — rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3. 1. Przy przyznawaniu nagrody rocznej, organ lub osoba właściwa do przyznania nagrody rocznej, dokonuje oceny podmiotu z uwzględnieniem specyfiki zadań w zakresie ochrony zdrowia wykonywanych przez te podmioty.

2. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych:

1) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

2) planowo realizował zadania, inne niż określone w pkt 1, nałożone na podmiot w danym roku obrotowym;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub złożył w terminie określonym w odrębnych przepisach prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe.

3. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot, który nie udziela świadczeń zdrowotnych:

1) poprawił wyniki finansowe, w szczególności poprzez zmniejszenie straty, wzrost zysku, obniżenie poziomu kosztów działalności, poprawę płynności finansowej;

2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

3) planowo realizował zadania, inne niż określone w pkt 2, nałożone na podmiot w danym roku obrotowym;

4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub złożył w terminie określonym w odrębnych przepisach prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe.

4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do jednostek budżetowych.

5. Nagroda roczna może być przyznana w przypadku, gdy nie spowoduje to pogorszenia sytuacji finansowej podmiotu.

6. W przypadku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot poza spełnieniem warunków, o których mowa w ust. 2, nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 4) ).

7. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który zajmował stanowisko albo pełnił funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył obowiązków pracowniczych, dyscypliny finansów publicznych, albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska albo pełnionej funkcji z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

8.  W przypadku zmiany formy organizacyjno--prawnej podmiotu, związanej w szczególności z połączeniem lub podziałem albo zmianą formy zarządzania nim, wypłata nagrody rocznej za zakończony rok obrotowy może nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko albo pełnił funkcję zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.

§ 4. Organem lub osobą właściwą do przyznania nagrody rocznej jest:

1) dla kierowników podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a — minister właściwy do spraw zdrowia, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

2) dla kierowników podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b — kierownik jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, z zastrzeżeniem pkt 5;

3) dla kierowników wojewódzkich stacji sanitarno--epidemiologicznych — Główny Inspektor Sanitarny;

4) dla kierowników powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych — właściwi państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni;

5) dla kierownika gospodarstwa pomocniczego przy urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia — dyrektor generalny tego urzędu;

6) dla zastępców kierowników i głównych księgowych — osoba właściwa dla nich w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

§ 5. 1. Nagroda roczna przyznawana jest na wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej:

1) kierownikom wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych;

2) zastępcom kierowników i głównym księgowym.

§ 6. 1. Przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy, wymaga złożenia wniosku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę wniosku;

2) nazwę podmiotu i jego siedzibę;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) oznaczenie adresata wniosku;

5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;

6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego wraz z zakresem pełnionych obowiązków;

7) datę rozpoczęcia pracy w podmiocie;

8) datę powierzenia zajmowanego stanowiska;

9) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres wnioskowany;

10) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;

11) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;

12) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;

13) załączniki do wniosku, o których mowa w ust. 3;

14) podpis wnioskodawcy.

3. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o ile nie są w posiadaniu organu lub osoby właściwej do przyznania nagrody rocznej, a w szczególności:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy;

2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu;

3) oświadczenie o nieprzekroczeniu maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorcy;

4) uchwałę właściwego organu w sprawie przyznania uprawnionemu nagrody rocznej.

§ 7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla uprawnionych, o których mowa w § 1 pkt 1, występują odpowiednio:

1) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy — statutowy organ nadzoru,

2) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 9 ustawy — rada naukowa,

3) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 12 ustawy — dyrektor właściwego merytorycznie departamentu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,

4) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 13 ustawy — kierownik jednostki budżetowej sprawującej nadzór nad tym podmiotem,

5) dla kierownika gospodarstwa pomocniczego przy urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia — dyrektor komórki organizacyjnej tego urzędu nadzorującej gospodarstwo pomocnicze,

6) dla kierowników, o których mowa w art. 1 pkt 16 ustawy — rada społeczna podmiotu

— w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego przez podmiot.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.