ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 63a ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. dotyczącego ustanowienia wspólnotowego systemu zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z dnia 23 kwietnia 1983 r., str. 1 i n.), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L 236 z dnia 23 września 2003 r., str. 33 i n.):

1) zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności:

a) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu,

b) przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia,

c) pogotowie ratunkowe,

d) medyczne laboratorium diagnostyczne,

e) pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji,

f) zakład rehabilitacji leczniczej,

g) żłobek,

h) inny zakład, spełniający warunki określone w przepisach odrębnych;

2) medyczne instytuty badawcze będące jednostkami badawczo-rozwojowymi:

a) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

b) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

c) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

d) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

e) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

f) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

g) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr Jerzego Nofera w Łodzi,

h) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

i) Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

j) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

k) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie,

l) Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie im. prof. dr hab. med. Aleksandra Szczygła,

m) Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Naukowo-Badawczy,

n) Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

o) Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,

p) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie,

q) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie,

r) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,

s) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła (Dz. U. Nr 8, poz. 83).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).