ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem 2)

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Klasyfikację substancji i preparatów chemicznych oraz oznakowanie opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych dokonane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948) należy dostosować do przepisów niniejszego rozporządzenia do dnia 31 października 2005 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia załącznika I do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE P 196 z 16.08.1967 r., s. 1) w brzmieniu określonym dyrektywami:

— 93/72/EWG (Dz. Urz. WE L 258 z 16.10.1993 r., s. 29),

— 93/101/EWG (Dz. Urz. WE L 13 z 15.01.1994 r, s. 1),

— 94/69/WE (Dz. Urz. WE L 381 z 31.12.1994 r., s. 1),

— 96/54/WE (Dz. Urz. WE L 248 z 3.09.1996 r., s. 1),

— 97/69/WE (Dz. Urz. WE L 343 z 13.12.1997 r., s. 19),

— 98/73/WE (Dz. Urz. WE L 305 z 16.11.1998 r., s. 1),

— 98/98/WE (Dz. Urz. WE L 355 z 30.12.1998 r., s. 1),

— 2000/32/WE (Dz. Urz. WE L 136 z 8.06.2000 r., s. 1),

— 2001/59/WE (Dz. Urz. WE L 225 z 21.08.2001 r., s. 1),

— 2004/73/WE (Dz. Urz. WE L 152 z 30.04.2004 r., s. 1).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1485.