ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Apteki gromadzą informacje zawierające dane o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, oraz z budżetu państwa.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej.

§ 2. 1. Zakres przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, określony dla każdego wydanego opakowania refundowanego leku lub wyrobu medycznego, obejmuje:

1) identyfikator apteki, na który składają się:

a) dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki,

b) trzy cyfry dodatkowo identyfikujące aptekę, uzgodnione między apteką a Funduszem;

2) datę przyjęcia recepty do realizacji;

3) numer nadany w trakcie realizacji recepty w aptece;

4) datę wydania leku lub wyrobu medycznego – jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 2;

5) kod typu recepty przyjmujący wartość:

a) „7” – dla recept na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych,

b) „8” – dla recept, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm. 2) ), z zastrzeżeniem lit. c,

c) „9” – dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, oznaczone symbolem „Rp.w”,

d) „2” – dla recept wystawionych na kuponach dołączanych do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;

6) numer recepty – jeżeli występuje na recepcie;

7) numer potwierdzający identyfikację pacjenta, jeżeli występuje na recepcie, a w przypadku korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w razie braku poświadczenia – numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;

8) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, a w przypadku bezdomnego – identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce siedziby świadczeniodawcy, u którego została wystawiona recepta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty albo symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;

9) wskaźnik dotyczący recepty, przyjmujący wartość:

a) 1 – w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja „pro auctore” lub „pro familia”,

b) 0 – w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;

10) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub kod uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym wydano refundowany lek lub wyrób medyczny; w przypadku braku takich uprawnień przekazywana informacja zawiera znak „X”;

11) rodzaj identyfikatora leku lub wyrobu medycznego przyjmujący wartość:

a) 0 – dla leku lub wyrobu medycznego, o którym mowa w pkt 12,

b) 1 – dla leku recepturowego,

c) 2 – dla leku lub wyrobu medycznego niewymienionego w lit. a i b;

12) numer kodowy leku lub wyrobu medycznego (EAN), jeżeli został nadany;

12a) wskaźnik dotyczący leku, przyjmujący wartość:

a) 1 — w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja „nie zamieniać” lub „NZ”,

b) 0 — w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;

13) liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;

14) wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;

15) kod odpłatności za lek lub wyrób medyczny przyjmujący wartość:

a) 0 – dla leku lub wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie,

b) 1 – dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za opłatą ryczałtową,

c) 3 – dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30%,

e) 5 – dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50%;

16) kwotę podlegającą refundacji z tytułu wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;

17) datę wystawienia recepty;

17a) datę realizacji recepty od dnia;

18) umieszczony na recepcie identyfikator podmiotu upoważnionego do wystawiania recept, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

19) umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty albo felczera.

2. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość „5”, apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 18.

3. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość „6”, apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 19.

4. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość „7”, apteka nie musi przekazywać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 19.

§ 3. 1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, właściwemu ze względu na siedzibę apteki.

2. Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z budżetu państwa właściwym ministrom.

§ 4. 1. Dane, o których mowa w § 3, są przekazywane w formie komunikatów elektronicznych.

2. Sposób budowy komunikatu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1, są dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo poprzez teletransmisję komunikatu.

§ 5. 1. Przekazywanie komunikatów, o których mowa w § 4 ust. 1, obejmuje następujące fazy:

1) pierwszą – rejestrację w aptece faktu wystania komunikatu elektronicznego;

2) drugą – przekazanie informacji w sposób określony w § 4 ust. 3;

3) trzecią – rejestrację faktu otrzymania przekazanego przez aptekę komunikatu elektronicznego;

4) czwartą – potwierdzenie faktu otrzymania komunikatu elektronicznego lub przyczynę odrzucenia komunikatu.

2. Potwierdzenie otrzymania komunikatu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przekazywane jest aptece, która przekazała komunikat, wraz z datą jego przyjęcia lub odrzucenia.

3. Błędy lub inne nieprawidłowości dotyczące niektórych recept, stwierdzone w komunikacie wśród danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, nie mogą powodować odrzucenia danych o obrocie dotyczących pozostałych recept, przekazanych w tym komunikacie w prawidłowej postaci.

§ 6. 1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminach przekazywania zestawienia, o którym mowa w art. 63 ust. 3 ustawy.

2. Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 98, poz. 903 i Nr 108, poz. 1028 oraz z 2004 r. Nr 104, poz. 1110).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.