ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji

Na podstawie art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór zbiorczego zestawienia recept na leki i wyroby medyczne podlegających refundacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w § 1, apteka składa podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2, w siedzibie właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w formie pisemnej oraz na nośniku umożliwiającym zapis i odczyt informacji w sposób cyfrowy, z zapisanymi na nim informacjami, lub przez okresową teletransmisję danych, dwa razy w miesiącu, w następujących terminach:

1) za okres od 1. do 15. dnia danego miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego;

2) za okres od 16. dnia do końca miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.

2. W przypadku złożenia zbiorczego zestawienia recept na leki i wyroby medyczne podlegających refundacji za pośrednictwem poczty, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

§ 3. W przypadku gdy apteka nie zrealizowała recept na refundowane leki lub wyroby medyczne dla osób korzystających ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, części B zbiorczego zestawienia, o którym mowa w § 1, nie wypełnia się.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz. U. Nr 85, poz. 788 oraz z 2004 r. Nr 104, poz. 1109).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. (poz. 2165)

WZÓR

ZBIORCZE ZESTAWIENIE RECEPT NA LEKI I WYROBY MEDYCZNE PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI

(PDF)1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).