ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 275, poz. 2732) w załączniku nr 2 lp. 7 otrzymuje brzmienie:


„7.

9234.01

Zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych do 10 szt.

dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza bezpłatnie

300 zł

raz na miesiąc

9234.02

kobiety ciężarne zgodnie z zaleceniami lekarza bezpłatnie

300 zł

raz na miesiąc”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).