ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 127a ust. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170 i 502) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych:

a)   strażników Straży Marszałkowskiej,

b)   kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej — zwanych dalej „osobami badanymi”;

2)   podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych.

§ 2. Do przeprowadzania badań psychologicznych osób badanych jest uprawniony psycholog upoważniony do przeprowadzania badań psychologicznych na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295), zwany dalej „psychologiem upoważnionym”.

§ 3. Badanie psychologiczne obejmuje:

1)   określenie sprawności intelektualnej,

2)   ocenę osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach,

3)   określenie dojrzałości społecznej i emocjonalnej -osoby badanej.

§ 4. Badanie psychologiczne osoby badanej jest przeprowadzane na podstawie skierowania, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm. 2) ), wydanego przez Kancelarię Sejmu do oznaczonego podmiotu.

§ 5. Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 6. 1. Psycholog upoważniony wydaje orzeczenie psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności strażnika Straży Marszałkowskiej na podstawie wyników badania psychologicznego, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

2. W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu psychologicznym istnienia przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności strażnika Straży Marszałkowskiej, psycholog upoważniony informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej, prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

3. Orzeczenie psychologiczne wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, drugi przekazuje się niezwłocznie Kancelarii Sejmu, a trzeci jest dołączany do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.

§ 7. 1. Od orzeczenia psychologicznego osobie badanej oraz Kancelarii Sejmu przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia psychologicznego, za pośrednictwem psychologa upoważnionego, który wydał orzeczenie psychologiczne, do właściwego podmiotu odwoławczego:

1)   wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy — instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy;

2)   jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3)   jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Psycholog upoważniony, za którego pośrednictwem jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań psychologicznych osoby badanej do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

4. Badanie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

5. Do orzeczeń psychologicznych wydanych w trybie odwoławczym stosuje się przepisy § 6.

6. Orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. №220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2014 r. poz. 7.